Wpływ indywidualnego, automatycznego urządzenia do dyspensowania leków na prawidłowość terapii: testowe zastosowanie

B.C.Sather, J.J.Forbes, D.J.Starck, J.P.Rovers – Effect of a personal automated dose-dispensing system on adherence:A case series J Am Pharm Assoc 2007;47:82
W artykule przedstawiono nowe automatyczne urządzenie do indywidualnego dyspensowania dawek leków bezpośrednio w domu pacjenta (Personal Medication System MD.2) oraz jego wpływ na prawidłowość terapii – przyjmowanie przez pacjenta leków w odpowiednim czasie i odpowiedniej dawce.

Urządzenie takie jest przewidziane jako pomoc dla pacjentów, u których prowadzona jest terapia wieloma lekami, a osoby te maja problem z zapamiętaniem schematów dawkowania poszczególnych leków (np.:w wyniku demencji starczej). Przy minimalnej obsłudze personelu medycznego np.: pielęgniarki, uzyskano by w ten sposób znaczna poprawę „prawidłowości” przyjmowania leków oraz usunięto by problem „pominiętej”dawki.
MD.2 posiada pojemnik na 60 dawek leków, leki te są wydawane pacjentowi zgodnie z wcześniej zaprogramowanym schematem dawkowania (ilość dawek w ciągu dnia, godziny podania), urządzenie wyświetla informacje dodatkowe dotyczące sposobu przyjęcia np.: przyjąć w trakcie posiłku. W odpowiednim czasie urządzenie włącza alarm dźwiękowy informujący pacjenta o konieczności przyjęcia leku. Pacjentowi po naciśnięciu guzika z przodu urządzenia zostają wydane odpowiednie leki. Jeśli pomimo kilkakrotnego alarmu lek nie zostanie przyjęty przez pacjenta, dawka przewidziana na ten czas zostaje ponownie zablokowana w celu uniknięcia ewentualnego późniejszego przedawkowania leku (overdose).

Dodatkowym zabezpieczeniem jest połączenie, za pomocą linii telefonicznej, MD.2 z centrum medycznym gdzie każdorazowo jest zgłaszany raport o nieprzyjętej dawce. Centrum medyczne jest także informowane o stanie zawartości zbiornika leków oraz o ewentualnych błędach urządzenia, czy też niskim poziomie baterii.

Autorzy pracy przedstawiają opis testowego zastosowania MD.2 u 3 pacjentek w wieku powyżej 80 lat, leczonych wielolekowo i mających problemy ze stosowaniem swoich leków. Jedna z pacjentek w wyniku demencji, zapominała przyjąć średnio 4-5 dawek leków w tygodniu. Po ustawieniu u niej MD.2 pacjentka przyjęła w sumie 132 dawki leków, przy czym wszystkie zostały pobrane w odpowiednim momencie. W trakcie testowego użycia nie stwierdzono istotnych problemów związanych z działaniem urządzenia.

Można przypuszczać ze zastosowanie systemów indywidualnego dawkowania leków w domach pacjentów, zwłaszcza starszych, w istotny sposób polepszy prawidłowość przyjmowania przepisanych leków.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-02-23

0 replies on “Wpływ indywidualnego, automatycznego urządzenia do dyspensowania leków na prawidłowość terapii: testowe zastosowanie”