Czy doradzanie obniżenia masy ciała jest skuteczną metodą leczenia nadwagi?

Michael L. Dansinger i wsp – Meta-analysis: the effect of dietary counseling for weight loss LINK: Ann Intern Med 2007;147:41
Poradnictwo z zakresu stylu życia i diety jest podstawą leczenia nadwagi i otyłości. W jakim stopniu porady, jakich udzielamy, przekładają się na kilogramy tracone przez naszych pacjentów?

Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli Michael L. Dansinger i wsp. z USA. Problem nadwagi jest w tym kraju szczególnie uciążliwy, bowiem dotyczy aż 65% jego mieszkańców. Z dotychczasowych badań wynika, że modyfikacja stylu życia ma korzystny wpływ zarówno na zmianę masy ciała, jak i przebieg chorób towarzyszących nadwadze i otyłości. Wadą większości opracowań poświęconych temu zagadnieniu był krótki okres obserwacji, utrudniający ocenę odległej skuteczności poradnictwa.

Tym razem skoncentrowano się wyłącznie na badaniach z randomizacją i grupą kontrolną, w których okres obserwacji wynosił co najmniej 16 tygodni. Z meta-analizy 46 prac spełniających kryteria włączenia wynika, że maksymalny efekt netto poradnictwa dietetycznego wynosił -0.95 jednostki BMI po 3 miesiacach i -1.9 w ciągu 12 miesięcy (średni spadek masy ciała o ok. 6% po roku).

Meta-analiza zmian pod względem masy ciała w funkcji czasu ujawniła, że w trakcie interwencji dietetycznej (a dokładnie pomiędzy 3 a 12 miesiącem jej trwania) indeks masy ciała obniżał się średnio o 0.1 jednostki miesięcznie, a po jej zakończeniu ponownie wzrastał o 0.02-0.03 jednostki w ciągu miesiąca, zbiżając sie do wartości wyjściowych po 4 latach.

Niezależnymi czynnikami prognostycznymi zmian masy ciała były m. in.: zalecenia dotyczące kaloryczności diety, częstość spotkań, w trakcie których podtrzymywano motywację do wprowadzania zmian w diecie i uwzględnienie aktywności fizycznej.

Można zaryzykować twierdzenie, że wyniki pracy Dansingera i wsp. są zgodne z obserwacjami z codziennej praktyki ambulatoryjnej, w której skuteczność zaleceń dotyczących diety jest odwrotnie proporcjonalna do czasu, jaki upłynął od ich wydania.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-07-01