Przyszłość BNP/N-BNP w prewencji pierwotnej jako wskaźnika niemej choroby serca

Allan Struthers, Chim Lang – The potential to improve primary prevention in the future by using BNP/N-BNP as an indicator for silent `pancardiac` target organ damage LINK: Eur Heart J 2007;28:1678
W European Heart Journal ukazał się artykuł na temat przyszłości mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP) i N-terminalnego BNP jako wskaźnika niemej choroby serca.

Autorzy postulują, by traktować BNP/N-BNP w odniesieniu do serca tak, jak mikroalbuminurię w odniesieniu do nerek. W kolejnych akapitach artykułu prezentują dowody na poparcie tego twierdzenia.

Wyniki badań wskazują, że BNP/N-BNP jest uwalniany z uszkodzonych przez niedokrwienie tkanek niezależnie od warunków hemodynamicznych. Dlatego właśnie podwyższony poziom BNP/N-BNP może wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego per se. Udowodniono to u chorych objawowych, a także, ostatnio, w dwóch badaniach u chorych bezobjawowych. Peptydy natriuretyczne mają także ugruntowaną pozycję w identyfikowaniu pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzsercowym, np. w dysfunkcji skurczowej lewej komory oraz w przeroście lewej komory i poszerzeniu lewego przedsionka.

Zdaniem autorów mogą stać się uniwersalnym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego, także w jego bezobjawowym okresie. Wykazano, że BNP jest najlepszym predyktorem zdarzenia sercowego u pacjentów operowanych z innej niż sercowa przyczyny (iloraz szans OR 34,5).

W dobie zbliżającej się epidemii migotania przedsionków peptydy natriuretyczne mogą stać się testem pomagającym nie tylko w przewidywaniu wystąpienia, ale także w zapobieganiu arytmii. W badaniu Framingham wykazano, że BNP ma wartość predykcyjną dla wystąpienia migotania przedsionków, niewydolności serca czy udaru mózgu, niezależnie od parametrów echokardiograficznych: masy lewej komory, wymiaru lewego przedsionka i funkcji skurczowej lewej komory. Najnowsze obserwacje wskazują, że wartość BNP w przewidywaniu wystąpienia migotania przedsionków czy niewydolności serca przewyższa nawet wartość parametrów echokardiograficznych, czyli jest parametrem bardziej specyficznym. Może być to związane z dużymi wahaniami poziomów peptydu (od 10 do 10 000 pg/ml), w odróżnieniu od parametrów echokardiograficznych, zmieniających się w czasie stosunkowo nieznacznie.

Do chwili obecnej nie ustalono jednak ostatecznie wartości odcięcia zarówno dla BNP, jak i dla N-BNP. Będą one prawdopodobnie różne dla poszczególnych chorób serca. Ocena BNP/N-BNP ma obiecującą przyszłość w przewidywaniu ryzyka i profilaktyce chorób sercowych. Jego rola wymaga jednak potwierdzenia w kolejnych, zakrojonych na szeroką skalę, badaniach klinicznych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-07-15

0 replies on “Przyszłość BNP/N-BNP w prewencji pierwotnej jako wskaźnika niemej choroby serca”