Śmiertelność u kobiet i mężczyzn z cukrzycą, 1971-2000

Edward W. Gregg i wsp – Mortality trends in men and women with diabetes, 1971-2000 LINK: Ann Intern Med online 2007;147
Bez wątpienia w ostatnich latach poprawił się standard opieki nad pacjentami z cukrzycą (DM), wzrosła także świadomość znaczenia czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) w tej grupie chorych.

W Annals of Internal Medicine ukazał się artykuł, w którym autorzy w oparciu o 3 duże kohortowe badania populacji amerykańskiej (National Health and Nutrition Examination Survey I, II i III) ocenili śmiertelność całkowitą i śmiertelność związaną z CVD u osób z cukrzycą i bez cukrzycy. Do analizy włączono osoby w wieku 35-74 lat (około 26 tysięcy osób).

W grupie osób bez cukrzycy istotnie zmalała standaryzowana śmiertelność ogólna z 14,4 do 9,5 zgonów/rok/1000 osób (p<0,001) oraz śmiertelność z powodu CVD z 7,0 do 3,4 zgonów/rok/1000 osób (p<0,001).

W całej populacji chorych z cukrzycą ogólna śmiertelność nie zmieniła się istotnie (30 zgonów/rok/1000 osób w latach 1971-1986 w porównaniu do 25,2 zgonów/rok/1000 osób w latach 1988-2000), istotne różnice ujawnił jednak podział zależny od płci. Ogólna śmiertelność zmniejszyła się o 43% u mężczyzn z DM (z 42,6 do 24,4 zgonów/rok/1000 osób), podobną tendencję spadkową wykazywały także wskaźniki śmiertelności z powodu CVD (z 26,4 do 12,8 zgonów/rok/1000 osób). U kobiet z cukrzycą zarówno ogólna śmiertelność jak i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych nie zmalały istotnie, a ogólna śmiertelność nawet wzrosła (z 15,1 zgonów/rok/1000 osób w latach 1976-1992 do 25,9 zgonów/rok/1000 osób w latach 1988-2000).

U kobiet z DM wskaźnik ogólnej śmiertelności był ponad dwukrotnie większy niż u kobiet bez cukrzycy (odpowiednio 18,2 i 8,3 zgonów/rok/1000 osób).

Z przeprowadzonej analizy płyną zatem, zdaniem autorów, trzy główne wnioski: 1) redukcja zgonów dotyczy wyłącznie chorych na cukrzycę mężczyzn, 2) wskaźniki śmiertelności u kobiet z cukrzycą uległy pogorszeniu, 3) w populacji osób z cukrzycą nie obserwuje się pozytywnego wpływu płci żeńskiej na wskaźniki śmiertelności CVD.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-06-19

 

0 replies on “Śmiertelność u kobiet i mężczyzn z cukrzycą, 1971-2000”