Motywacja finansowa a jakość świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

Ruth McDonald i wsp – Impact of financial incentives on clinical autonomy and internal motivation in primary care: ethnographic study LINK: BMJ 2007;334:1357
Motywacja finansowa nie ma niekorzystnego wpływu na morale lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Do tego mało popularnego wśród decydentów wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w British Medical Journal.

Od 2004 roku brytyjscy lekarze pierwszego kontaktu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za uzyskanie ściśle zdefiniowanych celów jakościowych. Korzystne następstwa tej modyfikacji zauważono niemal natychmiast po jej wprowadzeniu. Niemniej, do tej pory pojawiają się obawy przed „działaniami niepożądanymi” wynagradzania za jakość.

Wyraża się przekonanie, że o wysokiej jakości pracy lekarza i pielęgniarki decydują względy etyczne i moralne, które można by streścić jako powołanie do wykonywania tych zawodów. Zgodnie z tą koncepcją, dodatkowe świadczenia finansowe mogłyby mieć niekorzystny wpływ na morale personelu placówek ochrony zdrowia.

Chcąc zweryfikować słuszność tej teorii, McDonald i wsp. analizowali pracę dwóch ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wprowadzenia zmian w wynagradzaniu. W obu placówkach, dodatkowe zachęty finansowe przełożyły się na intensyfikację działań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych. Stosunek pielęgniarek i lekarzy do nowego systemu płac był ogólnie pozytywny, choć stopień zadowolenia był odwrotnie proporcjonalny do przyrostu obowiązków związanych ze ściślejszym niż wcześniej nadzorem nad osobami przewlekle chorymi.

Lekarze szybko spostrzegli korzystny wpływ wprowadzonych zmian na autonomię podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Pielęgniarki, choć mniej entuzjastyczne, podkreślały, że ich praca stała się bardziej odpowiedzialna. Podsumowując, ryzyko tego, że godziwe wynagradzanie za dobrą pracę zdemoralizuje lekarzy i pielęgniarki, jest niewielkie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-06-30

0 replies on “Motywacja finansowa a jakość świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej”