Korzyści z intensywnej modyfikacji stylu życia u osób z cukrzycą typu 2 – badanie Look AHEAD

The look AHEAD research group – Reduction in weight and cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2007; 30:1374
Na łamach Diabetes Care ukazały się wyniki rocznej obserwacji badania Look AHEAD (Action for Health in Diabetes), poświęconego ocenie wpływu modyfikacji stylu życia na zdarzenia sercowo-naczyniowe u 5145 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 45-74 lata, z BMI >25 kg/m2. Porównano dwie interwencje: intensywną, opartą na modelach behawioralnych, redukcji spożywanych kalorii i zwiększeniu aktywności fizycznej (cotygodniowe spotkania indywidualne i grupowe) oraz standardową, opartą na edukacji i wsparciu.

W grupie interwencji intensywnej, w porównaniu z typową, stwierdzono istotnie większą redukcję masy ciała, wynosząca średnio 8,6% vs 0,7% (p<0,004). W grupie interwencji intensywnej istotnie wzrósł odsetek osób, u których zwiększyła się wydolność fizyczna (70,1% vs 46,3%; p<0,001), także w wartościach bezwzględnych, ocenianych w trakcie próby wysiłkowej.

Osiągnięte podstawowe cele przełożyły się również na lepszą kontrolę czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. W grupie terapii intensywnej stwierdzono istotnie większą redukcję stężenia glikemii na czczo – 21 mg% vs 7,2 mg%, poziomu HbA1c – 0,64% vs 0,14%, skurczowego ciśnienia tętniczego- 6,8 mmHg vs 2,8 mmHg, rozkurczowego ciśnienia tętniczego – 3,0 mmHg vs 1,8 mmHg, trójglicerydów – 30,3 mg% vs 14,6 mg% oraz wzrost stężenia cholesterolu HDL o 3,4 mg% vs 1,4mg%. Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniach cholesterolu LDL. Uzyskane wyniki spowodowały, że zalecany poziom kontroli metabolicznej <7,0% HbA1c osiągnęło po roku obserwacji 72,7% osób objętych interwencją intensywną (wzrost o 26,4%) oraz 50,8% objętych postępowaniem standardowym (wzrost o 5,4%). Również zalecany poziom kontroli ciśnienia tętniczego <130/80 mmHg osiągnęło więcej osób w grupie intensywnej kontroli w porównaniu z typową (68,6% vs 57%; wzrost o odpowiednio 15,1% i 7,0%). Prawidłowy poziom cholesterolu LDL (

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-06-09

0 replies on “Korzyści z intensywnej modyfikacji stylu życia u osób z cukrzycą typu 2 – badanie Look AHEAD”