Czy rokowanie pacjentów ze STEMI i NSTEMI jest tak bardzo różne? Rejestr OPERA

Gilles Montalescot i wsp – STEMI and NSTEMI: are they so different? 1 year outcomes in acute myocardial infarction as defined by the ESC/ACC definition (the OPERA registry) LINK: Eur Heart J 2007;28:1409
Według nowej definicji ESC/ACC, za zawał serca uważa się każde niedokrwienne uszkodzenie mięśnia sercowego związane z wykrywalną martwicą. W praktyce klinicznej, chorzy z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) traktowani są jednak odmiennie od chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), intuicja podpowiada bowiem, iż mogą mieć gorsze rokowanie.

Rejestr OPERA, którego wyniki opublikowano na łamach European Heart Journal, dostarcza danych pozwalających stwierdzić, czy różne traktowanie chorych ze STEMI i NSTEMI jest uzasadnione. Do rejestru włączono kolejnych 2151 pacjentów z zawałem serca (76% mężczyzn) z 56 ośrodków we Francji.

Pacjenci ze STEMI trafiali średnio do szpitala szybciej niż chorzy z NSTEMI (4h w porównaniu z 7h; p<0,0001). Chorzy ze STEMI byli też częściej leczeni fibrynolitycznie (odpowiednio 28,9% i 0,7%; p<0,0001); również częściej wykonywano u nich pierwotną angioplastykę wieńcową (71% i 51,6%; p<0,0001); rzadziej natomiast wykonywano zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych (3,1% i 4,9%; p<0,05). Pacjenci po STEMI otrzymywali przy wypisie bardziej intensywne leczenie zachowawcze niż pacjenci po NSTEMI, chociaż nie znajdowało to odzwierciedlenia w stopniu zaawansowania choroby wieńcowej.

Dane z rocznej obserwacji uzyskano u 1878 pacjentów. W tym czasie ponownie hospitalizowano 36,7% pacjentów po STEMI i 41,5% pacjentów po NSTEMI (p=0,05). Śmiertelność wewnątrzszpitalna (4.6% vs. 4.3%) i 1-roczna (9% vs 11,6%) w obu grupach nie różniła się istotnie statystycznie. Charakter i nasilenie czynników ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej były również podobne.

Na podstawie tych danych autorzy wnioskują, że choć obie grupy chorych są różnie leczone, to przekrój czynników ryzyka i rokowanie chorych ze STEMI i NSTEMI są podobne. Nowa definicja zawału serca jest więc w pełni uzasadniona.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-06-15

0 replies on “Czy rokowanie pacjentów ze STEMI i NSTEMI jest tak bardzo różne? Rejestr OPERA”