Wpływ BMI na ryzyko rozwoju cukrzycy w Stanach Zjednoczonych

K.M.V. Narayan i wsp – Effect of BMI on lifetime risk for diabetes in the U.S. LINK: Diabetes Care 2007;30:1562
Indeks masy ciała (BMI) jest znanym, podlegającym modyfikacji czynnikiem ryzyka cukrzycy. W Diabetes Care ukazała się praca oryginalna, w której autorzy ocenili wpływ BMI na wystąpienie cukrzycy w ciągu życia, a także porównali ryzyko w podgrupach, zależnie od wartości BMI. Dane dotyczące chorobowości i zachorowalności na cukrzycę w roku 2004, w dorosłej populacji Amerykanów (w wieku 18-84 lat), uzyskano z prowadzonego w latach 1997-2004 badania kwestionariuszowego National Health Interview Survey (NHIS) (n=780 694).

Dla 18-letnich mężczyzn ryzyko wystąpienia cukrzycy w ciągu życia wynosiło 19,8% dla osób z BMI 18,5-25 kg/m² do 70,3% dla osób z BMI >35 kg/m², zaś dla 18-letnich kobiet odpowiednio 17,1% i 74,4%. W 65 roku życia ryzyko było mniejsze i u mężczyzn mieściło się w zakresie od 2,2% dla BMI<18,5 kg/m² do 34,7% dla BMI>35 kg/m², a u kobiet odpowiednio od 3,7% do 36%. Spodziewany czas życia był oczywiście niższy u osób z cukrzycą. Wpływ BMI na czas przeżycia i lata życia z cukrzycą malał wraz z wiekiem.

Autorzy podkreślają, że wyniki dużych badań wskazują na możliwość opóźnienia rozwoju cukrzycy i zapobiegania jej rozwojowi u osób wysokiego ryzyka. Zdaniem autorów rezultaty analizy wskazują na to, że działania prewencyjne należy adresować przede wszystkim do osób z BMI>30 kg/m², zwłaszcza przed 65 rokiem życia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-06-28