Niewydolność serca u kobiet – czy to ta sama choroba?

Ure Mezu, Corinne Bott-Silverman i Eileen Hsich – Heart failure in women is different than in men; should treatment be different? LINK: Clev Clin J Med 2007;74:423
Kobiety z niewydolnością serca (NS) pod wieloma względami różnią się od mężczyzn z NS, ale nie wiadomo, czy w związku z tym należy leczyć je inaczej. Temu problemowi poświęcono artykuł, który ukazał się w Cleveland Clinic Journal of Medicine.

Z danych epidemiologicznych wiadomo, że kobiety zapadają na NS w starszym wieku od mężczyzn i częściej występuje u nich dysfunkcja rozkurczowa lewej komory. Pomimo podobnych czynników ryzyka NS u obu płci, ryzyko względne jest u nich odmienne. U kobiet rzadziej stwierdza się niedokrwienne podłoże NS, a częściej nadciśnienie i cukrzycę. Również kardiomiopatia rozstrzeniowa jest rzadsza u kobiet niż u mężczyzn.

Objawy NS są u mężczyzn i kobiet takie same, jednak jakość życia kobiet jest gorsza, a objawy, np. duszność, bardziej nasilone. Zapewne w związku z tym kobiety z NS są częściej hospitalizowane, żyją jednak dłużej od mężczyzn z NS (przyczyn tej różnicy nie wyjaśniono).

W wytycznych poświęconych leczeniu NS postępowanie u mężczyzn i kobiet jest identyczne. Dotychczas nie przeprowadzono dużych, randomizowanych badań poświęconych w sposób szczególny kobietom z NS. Analiza dostępnych danych wskazuje na to, że co najmniej dwa leki beta adrenolityczne (karwedilol i bursztynian metoprololu) poprawiają rokowanie kobiet z NS. Metaanalizy sugerują także skuteczność inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI). Przydatność sartanów u kobiet z NS oceniano w bardzo nielicznych badaniach.

We Framingham Study stwierdzono wyższe stężenia aldosteronu u kobiet, co może sugerować większą skuteczność leków z grupy antagonistów aldosteronu. Z kolei naparstnica wprawdzie zmniejsza częstość hospitalizacji, ale nieistotnie statystycznie zwiększa ryzyko zgonu u kobiet z upośledzoną czynnością skurczową lewej komory. W przypadku defibrylatorów, z przyczyn trudnych do wyjaśnienia, w analizach post-hoc nie udokumentowano jednoznacznie ich przydatności u kobiet. Resynchronizacja wydaje się przydatna niezależnie od płci. Urządzenia wspomagające pracę lewej komory są przystosowane do większej powierzchni ciała, stąd pojawiają się wątpliwości co do ich przydatności u kobiet. Brak jest jednoznacznych wyników badań nad wpływem płci na rokowanie po przeszczepie serca.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2007-06-28

0 replies on “Niewydolność serca u kobiet – czy to ta sama choroba?”