System wynagrodzeń lekarskich a skuteczność terapii antytytoniowej u osób z cukrzycą

Christopher Millett i wsp – Impact of pay-for-performance incentive on support for smoking cessation and on smoking prevalence among people with diabetes LINK: CMAJ 2007;176:1705
W Canadian Medical Association Journal warto zwrócić uwagę na wyniki ciekawego badania z Wielkiej Brytanii, które dowodzi, że uzależnienie dochodu lekarza od skuteczności podejmowanych przez niego interwencji zdrowotnych może mieć istotny wpływ na zmniejszenie odsetka palaczy wśród chorych cukrzycę typu 2.

Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu znacząco zwiększa i tak wysokie ryzyko chorób serca i naczyń u osób z cukrzycą. Skuteczność większości dotychczasowych strategii leczenia uzależnienia od tytoniu była mierna, między innymi z uwagi na brak zaangażowania lekarzy pierwszego kontaktu.

Chcąc zmotywować tych ostatnich do aktywniejszego udziału w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki przewlekłych chorób, w 2004 roku rząd brytyjski wprowadził nowatorski sposób wynagradzania, w którym wysokość honorarium zależy od skuteczności w osiąganiu celów wyznaczonych przez płatnika. Szczególnie duży wpływ na dochody ma efektywność działań antynikotynowych.

Z omawianego badania wynika, że wprowadzenie powyższych zmian wiązało się ze znamiennym wzrostem odsetka pacjentów z cukrzycą pytanych przez lekarzy o nałóg palenia (90% w 2003 roku i 98.8% w 2005 roku). Znacznie wzrósł odsetek pacjentów, którzy otrzymali zalecenie rzucenia palenia (odpowiednio 48.0% i 83.5%). Przełożyło się to na spadek odsetka osób palących ( z 20.0% do 16.2%). Był on szczególnie wyraźny wśród kobiet (zmodyfikowany iloraz szans 0.71) i zależał od wieku oraz rasy. Zgodnie z oczekiwaniami, największą oporność na zalecenie przerwania nałogu wykazywały osoby z najstarszych grup wiekowych.

Podsumowując, badanie potwierdza starą prawdę o ścisłej zależności pomiędzy systemem motywacyjnym a efektywnością pracy. Prawdę wciąż niedocenianą …

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2007-06-05