W poszukiwaniu optymalnego leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Gerard J. Criner – Optimal treatment of chronic obstructive pulmonary disease: the search for the magic combination of inhaled bronchodilators and corticosteroids LINK: Ann Intern Med 2007;146:606
Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) jest wciąż dalekie od doskonałości – dowodzi Gerard J. Criner w artykule przeglądowym opublikowanym w Annals of Internal Medicine. A jest o co walczyć, bo POChP jest czwartą pod względem częstości przyczyną zgonów na świecie. W USA odpowiada za 726 000 hospitalizacji i 119 000 zgonów rocznie.

Największym źródłem kosztów związanych z POChP są zaostrzenia choroby. Niestety, czynniki ryzyka, objawy, optymalne leczenie i rokowanie w zaostrzeniach są dalej w dużej mierze nieznane.

W oparciu o wyniki kilku badań, eksperci sformułowali zalecenie regularnego stosowania długo-działających beta2-agonistów lub bronchodylatatorów o działaniu antycholinergicznym w średnio ciężkiej i ciężkiej POChP. W praktyce, beta2-mimetyki są często łączone z wziewnymi steroidami, co ma zmniejszać częstość zaostrzeń o 25-62%. Nierzadką praktyką jest jednoczesne stosowanie wszystkich 3 wymienionych grup leków.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka prac, w których podjęto próbę oceny różnych metod leczenia skojarzonego. Wyniki są w dużej mierze sprzeczne. Przykładowo, z pracy Aarona i wsp. wynika, że podawanie tiotropium w monoterapii, w połączeniu z salmeterolem i w połączeniu z salmeterolem i flutikazonem, wiąże się z porównywalną częstością zaostrzeń. Z kolei, autorzy badania TORCH przekonują, że flutikazon z salmeterolem zmniejszają ryzyko zaostrzeń, choć nie wpływają na śmiertelność.

Obie prace są obciążone licznymi wadami, które odzwierciedlają obiektywne trudności związane z zaprojektowaniem i przeprowadzeniem wartościowych badań nad POChP. Bez wyznaczenia nowych standardów w tej dziedzinie nie będzie zatem możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących rzeczywistej wartości już stosowanych i nowych metod leczenia tej choroby.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-04-17