Działanie ochronne nasycającej dawki trimetazydyny podanej przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej

Laurent Bonello i wsp – Protective effect of an acute oral loading dose of trimetazidine on myocardial injury following percutaneous coronary intervention LINK: Heart 2007;93:703
W Heart ukazała się praca, której autorzy podawali nasycającą dawkę trimetazydyny (TMZ) pacjentom poddawanym planowemu zabiegowi jednonaczyniowej angioplastyki wieńcowej. Jest to praca jednoośrodkowa, prospektywna, z randomizacją. TMZ podawano w dawce 60 mg na pół godziny przed rewaskularyzacją.

Do badania wyjściowo włączono 582 pacjentów ze stabilną jednonaczyniową chorobą wieńcową, wyłączono natomiast pacjentów z chorobą wielonaczyniową, z wyjściowo podwyższonym stężeniem troponiny I (TnI) w surowicy, jak również leczonych już wcześniej TMZ. Już po randomizacji z analizy wyłączono chorych, u których wystąpiły powikłania po zabiegu, gdy zwężenie rezydualne było większe niż 30% oraz tych, u których po angioplastyce utrzymywały się objawy niedokrwienne, a także chorych, którzy podczas zabiegu wymagali więcej niż jednej inflacji balonu. Z tego względu spośród 582 pacjentów włączonych do badania i randomizowanych, do analizy włączono 266 chorych.

Próbki, w których oznaczano stężenie TnI, pobierano przed zabiegiem oraz 6, 12, 18 i 24 godziny po zabiegu. Stwierdzono, że chociaż w obu grupach częstość wzrostu TnI po zabiegu była podobna, to zarówno wzrost stężenia TnI we wszystkich punktach czasowych, jak i pole pod krzywą dla TnI były istotnie mniejsze w grupie leczonej TMZ. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że podanie dawki 60 mg TMZ przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej może zmniejszać uszkodzenie mięśnia sercowego związane z zabiegiem.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-06-30

0 replies on “Działanie ochronne nasycającej dawki trimetazydyny podanej przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej”