Czy cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko choroby Parkinsona?

Gang Hu i wsp – Type 2 diabetes and the risk of Parkinson’s disease LINK: Diabetes Care 2007;30:842
Cukrzyca typu 2 jest chorobą wieloukładową, wywołującą uszkodzenie szeregu narządów. Zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca, udaru mózgu, neuropatii i otępienia (w tym choroby Alzheimera).

Niepełne dane badań przekrojowych i kliniczno-kontrolnych nie dostarczały dotychczas odpowiedzi na pytanie, czy cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona?

Problem ten omawiają na łamach Diabetes Care Gang Hu i wsp. przedstawiając wyniki trwającej średnio 18 lat prospektywnej obserwacji 51552 kobiet i mężczyzn w wieku 25-74 lat. Podstawę analizy stanowiły dane uzyskane z narodowych badań przekrojowych w Finlandii, prowadzonych od 1972 roku oraz z informacji dotyczących refundacji kosztów leczenia cukrzycy i choroby Parkinsona.

Porównano zapadalność na chorobę Parkinsona u osób wyjściowo bez cukrzycy (24577 mężczyzn i 25877 kobiet) oraz z cukrzycą typu 2 (591 mężczyzn i 507 kobiet). W omawianym okresie czasu odnotowano 324 zachorowania na chorobę Parkinsona u mężczyzn i 304 zachorowania u kobiet. Średni wiek zachorowania wyniósł około 65 lat.

W analizie wieloczynnikowej wykazano, że w różnych wieloczynnikowych modelach statystycznych cukrzyca typu 2 zwiększała ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona, od 1,8 do 2 razy.

Przyczyny zależności pomiędzy cukrzycą a rozwojem choroby Parkinsona nie są do końca poznane (jednym z mechanizmów zwiększających ryzyko może być nadmierna masa ciała, w badaniach eksperymentalnych wykazano ponadto związek między insuliną a funkcją układu dopaminergicznego).

Mimo niewyjaśnionych patomechanizmów badanie udowadnia, że cukrzyca typu 2 jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-04-24

0 replies on “Czy cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko choroby Parkinsona?”