Bariery skutecznej terapii cukrzycy typu 2

R. Gran i wsp – Relationship between patient medication adherence and subsequent clinical inertia in type 2 diabetes glycemic management LINK: Diabetes Care 2007;30:807
Główne czynniki ograniczające skuteczność terapii cukrzycy to z jednej strony nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich, a z drugiej bierność lekarzy w intensyfikacji terapii w sytuacji, gdy wskazania do takich działań wydają się oczywiste. Czy obydwa wyżej wymienione mechanizmy mogą wzajemnie na siebie wpływać?

Zagadnienie to było przedmiotem pracy Gran i wsp., w artykule prezentowanym na łamach Diabetes Care. Autorzy wykorzystali informacje zgromadzone w bazie danych Heath Maintenance Organization (Nowa Anglia), dotyczące rozpoznania cukrzycy, poziomów HbA1c oraz przepisywanych leków hipoglikemizujących. Przeanalizowano dane 2065 osób z cukrzycą typu 2 (średnia wieku 55,4 lat), którzy rozpoczynali terapię hipoglikemizującą w latach 1992-2003.

Zazwyczaj po co najmniej 3 miesiącach terapii u uczestników badania oznaczano poziom HbA1c. Na jego podstawie oczekiwano intensyfikacji dotychczasowego leczenia – zwiększenia dawki lub dodania dodatkowego leku. Na podstawie porównania rzeczywistego i zaleconego zużycia leków chorych podzielono na grupy: najgorzej <50%, średnio 50%-90% i najlepiej >90% przestrzegających zaleceń.

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że lekarze 1,5 razy częściej intensyfikowali terapię hipoglikemizującą u chorych najlepiej przestrzegających zaleceń (vs grupa chorych najgorzej przestrzegających zaleceń). W ciągu 12 miesięcy od uzyskania nieprawidłowego wyniku HbA1c leczenie zmodyfikowano u 37% osób najlepiej przestrzegających zaleceń i u 27% osób najgorzej przestrzegających zaleceń.

Zdaniem autorów pracy przedstawione wyniki dowodzą, że zachowanie pacjenta wpływa na decyzje lekarza a „nieprzestrzeganie zaleceń” prowokuje zachowawcze reakcje lekarzy. Błędne koło może przerwać budowanie odpowiedniej relacji pacjent-lekarz i zwiększenie udziału chorych w leczeniu.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-04-24

0 replies on “Bariery skutecznej terapii cukrzycy typu 2”