Częstość i znaczenie prognostyczne okresów niewydolności serca wg ACC/AHA w populacji ogólnej

Khawaja Afzal Ammar i wsp – Prevalence and prognostic significance of heart failure stages LINK: Circulation 2007:115:1563
Wobec postępującego charakteru niewydolności serca (HF), dwa amerykańskie towarzystwa naukowe – American Heart Association i American College of Cardiology zaproponowały podział HF na cztery okresy.

Według przyjętego podziału w okresie A występują jedynie czynniki ryzyka HF (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroba niedokrwienna serca z wyłączeniem zawału serca), w okresie B pojawiają się strukturalne i funkcjonalne nieprawidłowości nie dające objawów klinicznych, w okresie C HF ma charakter objawowy, a w okresie D HF przyjmuje postać zaawansowaną, a pacjenci wymagają specjalistycznych interwencji.

Dotychczas nie określono częstości występowania poszczególnych okresów HF w populacji ogólnej oraz ich związku ze śmiertelnością. Khawaja Afzal Ammar i wsp. przeprowadzili badanie populacyjne, wykorzystujące dane 2029 mieszkańców Olmsted County w Minnesocie. Wszyscy badani mieli przynajmniej 45 lat. Zakwalifikowano ich do poszczególnych grup na podstawie objawów, kart leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, badania fizykalnego i echokardiograficznego.

W badanej kohorcie pacjentów 32% nie miało HF, 22% było w okresie A, 34% w B, 12% w C a 0.2% w okresie D. Wykazano, że średni poziom peptydu natriuretycznego typu B wzrastał i wynosił 26 pg/mL u osób bez HF oraz odpowiednio 32, 53, 137 i 353 pg/mL w grupach A-D.

5-letnia przeżywalność wynosiła odpowiednio 99% u chorych bez niewydolności serca, 97% w grupie A, 96% w grupie B, 75% w grupie C oraz 20% w grupie D.

Autorzy pracy podkreślają, że aż 56% osób w wieku 45 lat i powyżej znajduje się w grupie A i B niewydolności serca. W grupie tej istnieje istotne ryzyko progresji HF do postaci objawowej klinicznie, co wiąże się z 5-krotnym wzrostem śmiertelności. Przeprowadzone badanie wskazuje na potrzebę opracowania skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które mogłyby powstrzymać rozwój choroby i zapobiec występowaniu jej objawowej postaci.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-03-27

0 replies on “Częstość i znaczenie prognostyczne okresów niewydolności serca wg ACC/AHA w populacji ogólnej”