Cukrzyca – coraz poważniejszy czynnik ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego

Caroline S. Fox – Increasing cardiovascular disease burden due to diabetes mellitus. The Framingham Heart Study LINK: Circulation 2007:115:1544
W ostatnich 50 latach obserwowano w Stanach Zjednoczonych istotny spadek chorobowości i śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Istnieją jednak wątpliwości, czy redukcja śmiertelności z powodu CVD obejmuje również osoby z cukrzycą (DM).

Fox i wsp. analizowali dane pacjentów w wieku 45-64 lat, którzy wzięli udział w badaniu Framingham w latach 1952-1974 (n=4599). Porównano je z danymi pacjentów (n=4941) poddanych badaniom w latach późniejszych (1975-1988). Incydenty CVD (n=133 u osób z DM i 1093 u osób bez DM) analizowano za pomocą modelu ryzyka proporcjonalnego Coxa.

Dla każdego z obu przedziałów czasowych wyznaczono, niezależny od płci i wieku, współczynnik ryzyka CVD. W pierwszym okresie współczynnik hazardu względnego (HR) cukrzycy jako czynnika ryzyka CVD wyniósł 3.0, a w drugim 2.5. Tak zwane populacyjne ryzyko (PAR) wpływu DM na CVD wzrosło z 5.4% do 8,7% (p=0.04).

A zatem, zdaniem autorów publikacji, udział cukrzycy jako względnego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego utrzymuje się w ciągu ostatnich 50 lat na podobnym poziomie. Zwiększona zachorowalność na cukrzycę (w badanych grupach odpowiednio 181 i 351 przypadków DM) zwiększa jednak jej proporcjonalny udział w powodowaniu incydentów CVD. Dane te wskazują na konieczność czynnego zapobiegania cukrzycy oraz agresywnego zwalczania czynnikow ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-03-27

0 replies on “Cukrzyca – coraz poważniejszy czynnik ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego”