Pandemia przewlekłych chorób układu krążenia

Mary McGrae McDermott – The international pandemic of chronic cardiovascular disease JAMA 2007;297:1253
W komentarzu zamieszczonym w Journal of American Medical Association Mary McGrae McDermott podkreśla fakt, że choroby układu krążenia stały się międzynarodową pandemią.

Chociaż śmiertelność wywołana chorobami układu krążenia maleje, rośnie jednak automatycznie liczba osób żyjących z tymi chorobami. Jest to problem natury nie tylko medycznej ale też społecznej. W coraz większym stopniu dotyczy on nie tylko ludności krajów rozwiniętych ale również krajów rozwijających się.

Podstawę powyższych rozważań stanowią opublikowane w tym samym numerze JAMA wyniki rejestru REACH. W rejestrze tym Steg i wsp. przedstawili częstość występowania poważnych epizodów sercowo-naczyniowych w dużej grupie chorych leczonych ambulatoryjnie w 44 krajach w latach 2003-2004.

Z olbrzymiej grupy 68236 chorych, 55814 osób to pacjenci z potwierdzoną miażdżycową chorobą serca lub naczyń. Pozostałe 12422 osoby miały co najmniej 3 czynniki ryzyka miażdżycy tętnic, bez rozpoznania choroby układu sercowo-naczynioweg).

W rocznej obserwacji zgon sercowy, zawał serca, udar mózgu lub konieczność rewaskularyzacji połączoną z hospitalizacją odnotowano aż u 14,41% chorych z udokumentowaną chorobą sercowo-naczyniową.

Steg i wsp. podkreślają więc, że jest to populacja, w której częstość występowania poważnych zdarzeń, pociągających za sobą ryzyko inwalidztwa i znaczne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, jest bardzo duża. Jest to widoczne zwłaszcza w podgrupie pacjentów ze zmianami naczyniowymi w trzech odrębnych okolicach.

Zdaniem komentującej wyniki REACH Mary McGrae McDermott, większość pacjentów w rejestrze nie otrzymywała optymalnego leczenia zachowawczego. Według autorki obserwacja ta może być kluczem do poprawy rokowania tych chorych.

Jakkolwiek każdy rejestr obarczony jest wadami metodologicznymi, związanymi m.in. z doborem grupy oraz zróżnicowaną definicją zdarzeń niepożądanych, to jednak odzwierciedla dobrze realne sytuacje kliniczne. Duża grupa chorych włączonych do rejestru sprawia, że wyniki REACH są wiarygodne. Tym samym choroby układu krążenia pozostają międzynarodowym problemem społecznym o podstawowym znaczeniu.

Zarządzający publicznymi systemami ochrony zdrowia muszą więc myśleć o poprawie skuteczności programów profilaktycznych i leczniczych poświęconych chorobom układu krążenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-03-21

0 replies on “Pandemia przewlekłych chorób układu krążenia”