Niełatwa interpretacja HbA1c u chorych dializowanych

Kamyar Kalantar- Zadeh i wsp – A1C and survival in maintenance hemodialysis patients LINK: Diabetes Care 2007;30:1049
Jedną z głównych przyczyn wymagającej dializy, schyłkowej niewydolności nerek, jest nefropatia cukrzycowa. Roczna umieralność w grupie chorych dializowanych wynosi około 20%.

Kamyar Kalantar-Zadeh i wsp. na łamach Diabetes Care próbowali ocenić prognostyczne znaczenie hemoglobiny glikowanej, w odniesieniu do umieralności całkowitej i sercowo-naczyniowej, u pacjentów dializowanych z cukrzycą. W tym celu posłużyli się bazami danych osób dializowanych w USA w ramach DaVita – dużej organizacji zajmującej się dializami. Zebrane dane dotyczyły 23618 pacjentów z cukrzycą dializowanych w okresie 3 lat (2001-2004), u których dokonano oznaczeń poziomów HbA1c.

W analizach jednoczynnikowych zaobserwowano paradoksalny wzrost ryzyka zgonu dla wartości HbA1c < 6,0%. Uwzględnienie zmiennych demograficznych i klinicznych, a przede wszystkim zmiennych świadczących o niedożywieniu i zapaleniu (np. stężenie albuminy, hemoglobiny, TIBC, ferrytyny, poziomu limfocytów, współczynnika katabolizmu białka), upodobniło relację między HbA1c a ryzykiem zgonu do tej obserwowanej u osób bez niewydolności nerek.

Stwierdzono względny wzrost ryzyka zgonu wynoszący 8%, 13%, 18% i 41% dla poziomów HbA1c w zakresach odpowiednio 7,0-7,9%; 8,0-8,9%, 9,0-9,9% i ≥ 10%, w odniesieniu do HbA1c mieszczącego się w przedziale 5-5,9%. Analiza przeprowadzona u osób w podgrupach ze stężeniem hemoglobiny <11,0 g% i >11 g% potwierdziła dodatnią korelację między HbA1c a zgonem jedynie u osób bez anemii.

Zdaniem autorów interpretację HbA1c u dializowanych chorych na cukrzycę można zalecać tylko w kontekście pełnej oceny klinicznej. Niedokrwistość i niedożywienie zaburzają relacje między HbA1c a ryzykiem zgonu a wyższe poziomy HbA1c świadczą o zwiększonym ryzyku zgonu całkowitego i zgonu sercowo-naczyniowego dopiero po uwzględnieniu tych czynników.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-05-22