Poprawa rokowania w ostrych zespołach wieńcowych w latach 1999-2006 – rejestr GRACE

Keith A. A. Fox i wsp. (Grupa Badaczy GRACE) – Decline in rates of death and heart failure in acute coronary syndromes, 1999-2006 LINK: JAMA 2007;297:1892
W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki rejestru GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events). W rejestrze tym w latach 1999-2006 gromadzono dane dotyczące sposobu leczenia ostrych zespołów wieńcowych, zarówno STEMI (zawał z uniesieniem odcinka ST), jak i NSTEMI (zawał bez uniesienia odcinka ST).

Uczestniczyło w nim 113 szpitali z 14 krajów. Celem rejestru była ocena, czy wyniki randomizowanych badań wieloośrodkowych przekładają się na praktykę kliniczną. Stwierdzono, że na przestrzeni 7 lat znacząco zwiększyła się częstość stosowania beta-blokerów, statyn, inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, pochodnych tienopirydyny, heparyn niskocząsteczkowych oraz inhibitorów glikoproteiny IIb/IIIa (dla wszystkich rodzajów leków p<0,001). Zmniejszyła się o 22 punktów procentowych częstość stosowania fibrynolizy, natomiast o 37 punktów procentowych wzrosła częstość stosowania pierwotnej angioplastyki wieńcowej.

Polepszyło się też rokowanie chorych. Odsetek obrzęków płuc i niewydolności serca zmalał o 9 punktów procentowych w STEMI oraz o 6,5 punktów procentowych w NSTEMI. Śmiertelność szpitalna zmniejszyła się w STEMI z 8,4% do 4,6%, a w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2,9% do 2,2%.

W obserwacji 6-miesięcznej u pacjentów ze STEMI zaobserwowano też tendencję do redukcji zgonów o 0,4 punktu procentowego, częstości udarów mózgu oraz kolejnych zawałów serca. U pacjentów ze NSTEMI o 1,6 punktu procentowego zmniejszyła się śmiertelność 6-miesięczna; zaobserwowano też tendencję do redukcji liczby udarów.

W podsumowaniu autorzy stwierdzili zatem, że optymalizacja leczenia pacjentów ze STEMI i NSTEMI prowadzi do istotnej poprawy ich rokowania.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-05-02

0 replies on “Poprawa rokowania w ostrych zespołach wieńcowych w latach 1999-2006 – rejestr GRACE”