Wzrasta częstość cukrzycy typu 2 u dzieci – dane z Wielkiej Brytanii

Linda Haines i wsp – Rising incidence of type 2 diabetes in children in the U.K. LINK: Diab Care 2007;30:1097
W Diabetes Care warto zwrócić uwagę na wyniki badania epidemiologicznego o arcyważnych wnioskach. Autorzy z Wielkiej Brytanii podjęli próbę oszacowania częstości występowania cukrzycy typu 2 u dzieci w tym kraju. Szukali także zależności pomiędzy narastającą epidemią otyłości w najmłodszych grupach wiekowych a wzrostem zapadalności na cukrzycę typu 2.

Źródłem danych byli pediatrzy-konsultanci oraz pielęgniarki diabetologiczne. Dane na temat wszystkich dzieci poniżej 17 roku życia, u których rozpoznano cukrzycę inną niż typu 1 zbierano prospektywnie, w miesięcznych odstępach, w okresie od 1 października 2004 do 31 października 2005 roku. W tym czasie postawiono i potwierdzono 168 rozpoznań cukrzycy innej niż typu 1. Tym samym, zapadalność wynosiła 1.3 na 100000 mieszkańców na rok. U 40% osób z tej grupy stwierdzono cukrzycę typu 2. Odpowiadało to zapadalności 0.53 na 100000 mieszkańców na rok.

Choroba była szczególnie częsta u dzieci należących do mniejszości etnicznych. Zapadalność w grupie osób rasy czarnej i pochodzących z Południowej Azji wynosiła odpowiednio 3.9 oraz 1.25 na 100000 mieszkańców na rok, podczas gdy w grupie osób rasy białej jedynie 0.35 na 100000 mieszkańców na rok. Aż 95% osób z cukrzycą typu 2 miało nadwagę, a 83% spełniało kryteria otyłości. Aż 84% dzieci, u których rozpoznano chorobę, miało krewnych z cukrzycą typu 2.

Podsumowując, u dzieci w Wielkiej Brytanii cukrzyca typu 2 wciąż jest rzadsza od cukrzycy typu 1. Niemniej, częstość jej występowania rośnie, co jest szczególnie widoczne wśród mniejszości etnicznych. Ten trend może oznaczać znaczące obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia. Tym bardziej, że młodzi ludzie z przewlekłymi chorobami zwykle nie przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia, co przekłada się na wzrost ryzyka powikłań.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-05-22

0 replies on “Wzrasta częstość cukrzycy typu 2 u dzieci – dane z Wielkiej Brytanii”