Lepsze wyniki leczenia cukrzycy a większe wynagrodzenie

M. C. Gulliford i wsp – Achievement of metabolic targets for diabetes by English primary care practices under a new system of incentives LINK: Diabet Med 2007;24:505
Dotychczasowe obserwacje wskazują na istotną trudność w przełożeniu wyników badań naukowych na praktykę kliniczną.

W Wielkiej Brytanii w 2004 roku wprowadzono system kontroli jakości leczenia (Quality and Outcomes Framework), na podstawie którego zawierane są kontrakty finansowe z lekarzami ogólnymi (osiągnięcie przyjętych celów leczenia łączy się z większym wynagrodzeniem). W systemie tym w leczeniu chorych na cukrzycę przyjęto następujące pośrednie wskaźniki jakości leczenia: HbA1c ≤7,4%, RR ≤145/85 mm Hg i stężenia cholesterolu ≤5,0 mmol/l.

Autorzy pracy prezentowanej na łamach Diabetic Medicine próbują odpowiedzieć na pytanie, czy nowy system motywacyjny wpłynął na skuteczność leczenia cukrzycy w Wielkiej Brytanii. W tym celu ocenili wyniki leczenia cukrzycy w obrębie 26 praktyk ogólnych z obszaru południowego Londynu na przestrzeni lat 2000-2005. W analizowanych latach odnotowano stałą poprawę jakości leczenia cukrzycy. W latach 2000-2005 odsetek pacjentów osiągających HbA1c ≤7,4% wzrósł z 22% do 57%, osiągających RR ≤145/85 mm Hg wzrósł z 38% do 70% oraz osiągających poziom cholesterolu ≤5,0 mmol/l wzrósł z 23% do 72%. Dane zebrane z 2005 roku dla wszystkich praktyk lekarskich w Wielkiej Brytanii wskazują, że HbA1c ≤7,4% osiągnęło 59% pacjentów.

Do nizszych wskaźników jakości leczenia chorych na cukrzycę przyczyniały się niski status ekonomiczny ludności z obszaru działania praktyk lekarskich oraz większy udział mniejszości etnicznych (co szacunkowo może oznaczać do 10% pacjentów mniej osiągających przyjęte poziomy kontroli metabolicznej cukrzycy). Na gorsze wyniki leczenia wpływały również większa liczba pacjentów przypadająca na lekarza, brak udziału praktyki w programach szkoleniowych, pojedyncza praktyka vs grupy praktyk lekarskich.

Autorzy we wniosku podkreślają korzystny wpływ uzależnienia wielkości wynagrodzenia w kontrakcie na uzyskiwane wyniki leczenia.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2007-05-09

 

0 replies on “Lepsze wyniki leczenia cukrzycy a większe wynagrodzenie”