Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego – wartości progowe a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

Masahiro Kikuya i wsp – Diagnostic thresholds for ambulatory blood pressure monitoring based on 10-year cardiovascular risk LINK: Circulation 2007:115:2145
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABP) pozwala na całodobową rejestrację ciśnienia w warunkach zwykłej aktywności pacjenta i, tym samym, na uniknięcie gabinetowego efektu “białego fartucha”.

Wartości ciśnienia tętniczego, które uważano do tej pory za referencyjne pochodziły z danych populacyjnych, a nie z badań uwzględniających ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego. Masahiro Kikuya i wsp. stworzyli bazę danych (IDACO), w której zakresy ciśnienia tętniczego ustalono w korelacji do 10-letniego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

Badanie przeprowadzono u 5682 osób (średnia wieku 59 lat, 43.3 % kobiet) pochodzących z ośrodków: duńskiego, belgijskiego, japońskiego i szwedzkiego. W ciągu 9.7 lat obserwacji (mediana) wystąpiło 377 udarów mózgu i 435 incydentów sercowych. Dzięki analizie wieloczynnikowej ustalono, że wartościami progowymi dla optymalnego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego jest odpowiednio 116.8/74.2 mm Hg dla średniej z 24 godzin, 121.6/78.9 mm Hg dla aktywności dziennej, 100.9/65.3 mm Hg dla godzin nocnych. Wartości progowe dla ciśnienia prawidłowego i nadciśnienia wynoszą odpowiednio 123.9/76.8, 129.9/82.6, 110.2/68.1 oraz 131.0/79.4, 138.2/86.4, 119.5/70.8 mm Hg.

Autorzy analizy postanowili zaokrąglić wartości progowe dla optymalnego ABP do 115/75 mm Hg, 120/80, 110/65 mm Hg, prawidłowego ABP do 125/75, 130/85 i 110/70 mm Hg oraz dla nadciśnienia tętniczego do 130/80, 140/85 i 120/70 mm Hg.

Wartości ciśnienia tętniczego optymalnego i prawidłowego, jakie zaproponowano w toku analizy uwzględniającej powikłania sercowo-naczyniowe, okazały się zatem niższe od wartości wyznaczonych wcześniej w toku badań populacyjnych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-04-24

0 replies on “Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego – wartości progowe a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych”