Spadek zapadalności na raka piersi w USA i jego przyczyny

Peter M. Ravdih i wsp – The decrease in breast-cancer incidence in 2003 in United States LINK: N Engl J Med 2007;356:1670
W New England Journal of Medicine opublikowano artykuł poświęcony aktualnym trendom w zapadalności na raka piersi w USA. O zamieszczeniu tego opracowania w tak renomowanym piśmie zadecydowały w dużej mierze intrygujące doniesienia epidemiologiczne, dotyczące występowania raka piersi w pierwszych latach XXI wieku.

Dane z rejestru SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) prowadzonego przez Narodowy Instytut Raka w USA jednoznacznie wskazują na znamienne zmniejszenie częstości występowania tego nowotworu w 2003 roku, w porównaniu z 2002 rokiem (o 6.7%). Po dość gwałtownym spadku zapadalności, 2004 rok przyniósł złagodzenie korzystnego trendu.

W wyniku analizy przyczyn omawianych zmian ustalono, że spadek zapadalności zbiegł się w czasie z opublikowaniem wyników badań, w których wskazywano na podwyższone ryzyko choroby wieńcowej i raka piersi u kobiet stosujących terapię estrogenowo-progestagenową. Od połowy 2002 roku, kiedy ukazały się te prace, do końca tego roku liczba mieszkanek USA stosujących hormonalną terapię zastępczą obniżyła się o 38%. Porównanie częstości występowania raka piersi w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2001-2004 ujawniło, że spadek zapadalności dotyczył wyłącznie kobiet w wieku 50 lat i starszych. W grupie wiekowej 50-69 lat, szczególnie silny trend spadkowy dotyczył guzów z receptorami dla estrogenów (-14.7%). Próby zdefiniowania zależności pomiędzy korzystnym trendem w częstości występowania raka piersi a sukcesem skriningowej mammografii nie przyniosły jednoznacznych efektów.

Podsumowując, za spadek zapadalności na raka piersi w USA w 2003 roku wydaje się odpowiadać przede wszystkim obniżenie się odsetka kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2007-04-19

0 replies on “Spadek zapadalności na raka piersi w USA i jego przyczyny”