Zaburzenia psychiczne a jakość życia związana ze stanem zdrowia – badanie w ogólnej populacji

Samuli I. Saarni i wsp – Impact of psychiatric disorders on health-related quality of life: general population survey Br J Psych 2007;190:326
W British Journal of Psychiatry zamieszczono wyniki badania, którego autorzy podjęli się oceny wpływu najczęstszych zaburzeń psychicznych, występujących w ogólnej populacji, na parametry związane z jakością życia.

Psychiatria kliniczna zazwyczaj koncentruje się na leczeniu zaostrzeń przewlekłych chorób, zaś okresy remisji znajdują się na obrzeżu jej zainteresowań. Tym samym, wiedza na temat jakości życia w trakcie remisji choroby psychicznej oraz na temat jakości życia w przewlekłej chorobie przebiegającej bez zaostrzeń jest dość skąpa. Tę lukę wypełnia omawiana praca.

Jej autorzy oceniali jakość życia związaną ze stanem zdrowia (health-related quality of life – HRQoL) oraz liczbę utraconych lat życia skorygowanych o jakość (quality-adjusted life-years – QALY), w próbce fińskiej populacji powyżej 30 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Te ostatnie rozpoznawano na podstawie złożonego inwentarza Composite International Diagnostic Interview.

Ustalono, że zaburzeniami wiążącymi się z największym obniżeniem HRQoL, zarówno przed jak i po uwzględnieniu różnic pod względem częstości towarzyszących chorób somatycznych, były dystymia, uogólnione zaburzenia lękowe i socjofobia. Obniżenie jakości życia w tych zaburzeniach było znamiennie większe w porównaniu z chorobami przebiegającymi z epizodami zaostrzeń i całkowitych remisji.

Podsumowując, dystymia i przewlekłe zaburzenia lękowe miały większy wpływ na HRQoL niż dotychczas sądzono. Zdaniem autorów, obie te nieprawidłowości należy traktować na równi z depresją jako istotne problemy zdrowotne w skali populacji.

Opracowane na podstawie: British Journal Psychiatry / 2007-04-25

0 replies on “Zaburzenia psychiczne a jakość życia związana ze stanem zdrowia – badanie w ogólnej populacji”