Rozdźwięk między potrzebami w zakresie opieki psychiatrycznej a ich zaspokajaniem w Europie

J. Alonso i wsp – Population level of unmet need for mental healthcare in Europe Br J Psych 2007;190:299
W British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki analizy dysproporcji pomiędzy potrzebami w zakresie opieki psychiatrycznej a ich zaspokajaniem w Europie.

Statystyki z ostatnich lat jednoznacznie wskazują na rosnącą zapadalność na zaburzenia psychiczne. Są dowody na to, że znaczny (oceniany na 3.6-15.5%) odsetek osób z populacji ogólnej powinien, a nie nie korzysta z pomocy specjalistów. Zdaniem części autorów, powyższe liczby przeszacowują problem, ponieważ obejmują także te schorzenia, które nie mają większego znaczenia klinicznego.

Chcąc wykluczyć ten rodzaj zaburzeń, a tym samym dokładniej oszacować skalę zjawiska, autorzy omawianej pracy zdefiniowali istotne (a więc wymagające pomocy) zaburzenia psychiczne jako zaburzenia trwające co najmniej 12 miesięcy, upośledzające ogólną sprawność lub będące przyczyną konsultacji lekarskiej w okresie roku poprzedzającego badanie. Źródłem danych wykorzystanych w badaniu była dokumentacja medyczna reprezentatywnej próbki dorosłej populacji kilku krajów europejskich (n = 8796), biorącej udział w projekcie European Study of Epidemiology of Mental Disorders. Zaburzenia psychiczne rozpoznawano na podstawie złożonego inwentarza Composite International Diagnostic Interview 3.0.

Ustalono, że pomocy psychiatrycznej wymagało około 6% badanej populacji. Niemal połowa (48%) osób z tej grupy nie korzystała z pomocy specjalistycznej. Odsetek dorosłych osób, których potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej nie zostały zaspokojone, oceniono na 3.1%. Z kolei, procent zbędnych konsultacji wynosił około 13%.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają, że niezaspokajanie potrzeb zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi jest istotnym problemem europejskich systemów ochrony zdrowia.

Opracowane na podstawie: British Journal Psychiatry / 2007-04-25

0 replies on “Rozdźwięk między potrzebami w zakresie opieki psychiatrycznej a ich zaspokajaniem w Europie”