Społeczno-ekonomiczne czynniki ryzyka depresji

Vincent Lorant i wsp – Depression and socio-economic risk factors: 7-year longitudinal population study Br J Psych 2007;190:293
Związek pomiędzy poziomem życia a depresją nie jest nowością, jednak dane charakteryzujące to zjawisko pochodzą w większości z badań przekrojowych, uniemożliwiających zdefiniowanie zależności przyczynowo-skutkowej.

W British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki badania pod wieloma względami wolnego od tych wad. Głównym celem tej pracy było ustalenie, czy zmiany pod względem statusu społeczno-ekonomicznego przekładają się na zmiany w nasileniu depresji.

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, Lorant i wsp. analizowali dokumentację uczestników prospektywnego nadzoru populacyjnego Belgian Households Panel Study. W ramach badania corocznie przeprowadzano pogłębione wywiady z reprezentatywną dla populacji belgijskiej kohortą kilku tysięcy uczestników. Badanymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi były: materialny standard życia, poziom wykształcenia, status zawodowy i relacje socjalne. Nasilenie objawów depresyjnych definiowano na podstawie inwentarza Global Depression Scale.

Autorzy zaobserwowali, że obniżanie się materialnego standardu życia wiązało się z nasilaniem się objawów depresyjnych i wzrostem częstości epizodów dużej depresji. Analogiczny wpływ na nasilenie i częstość depresji miały takie zdarzenia, jak rozstanie z partnerem życiowym. Poprawa pod względem sytuacji życiowej wiązała się z korzystnym wpływem na analizowane parametry zdrowia psychicznego, choć to zjawisko było słabiej zaznaczone.

Podsumowując, wyniki badania jednoznacznie wskazują na zależność pomiędzy zmianami pod względem sytuacji społeczno-ekonomicznej a fluktuacjami w częstości i nasileniu depresji.

Opracowane na podstawie: British Journal Psychiatry / 2007-04-25

0 replies on “Społeczno-ekonomiczne czynniki ryzyka depresji”