Skrining raka piersi w piątej dekadzie życia – kontrowersje i obawy

Joann G. Elmore i John H. Choe – Breast cancer screening for women in their 40s: moving from controversy about data to helping individual women Ann Intern Med 2007;146:529
W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na krótki artykuł przeglądowy, którego autorzy podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens powszechnego skriningu raka piersi u kobiet w wieku 40-49 lat. Analiza piśmiennictwa poświęconego temu problemowi pozostawia wrażenie, że każde kolejne badanie raczej oddala, a nie przybliża do jego rozwiązania.

Podsumowując, korzyści w postaci obniżenia ryzyka nowotworu lub wydłużenia przeżycia kobiet objętych badaniami przesiewowymi ujawniają się dopiero po wielu latach kontynuowania interwencji i tylko niekiedy osiągają znamienność statystyczną. Nie ma zgody co do tego, czy ten wątpliwy zysk równoważy ryzyko związane ze skriningiem w stosunkowo młodym wieku, to jest fałszywie dodatnie wyniki mammografii, zbędne biopsje i operacje piersi lub ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.

Wyrazem oporu przed całkowitym zaniechaniem, ale też bezradności wobec sprzecznych wyników badań, jest propozycja podejmowania decyzji o rozpoczęciu badań przesiewowych na podstawie indywidualnego ryzyka wystąpienia nowotworu. Ta koncepcja zyskała już wprawdzie uznanie kilku towarzystw naukowych, jednak bez wątpienia jest daleka od doskonałości. Po pierwsze, brakuje wiarygodnych narzędzi do oceny indywidualnego ryzyka. Po drugie, nawet gdyby takie narzędzia istniały, nie byłyby stosowane z uwagi na zbyt krótki czas rutynowej konsultacji lekarskiej. Po trzecie, procesy sądowe wytaczane lekarzom przez kobiety, które zostały poinformowane o braku merytorycznych wskazań do skriningu i u których potem wykryto raka piersi, niewątpliwie zniechęcą lekarzy. W końcu, nie sposób pominąć społecznego nacisku na wczesny skrining.

Zdaniem autorki, priorytetem dla lekarzy powinno odpowiednie informowanie pacjentek, aby to one mogły podjąć własne racjonalne decyzje.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-04-03

0 replies on “Skrining raka piersi w piątej dekadzie życia – kontrowersje i obawy”