Statyny – działanie hipotensyjne? Metaanaliza

Pasqualle Strazzullo i wsp – Do statins reduce blood pressure ?A met-analysis of randomized controlled trials Hypertension 2007;49:792
Statyny są lekami o potwierdzonej skuteczności w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach ukazały się prace zwracające uwagę na ich potencjalne działanie hipotensyjne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią.

W ostatnim numerze Hypertension ukazały się wyniki poświęconej temu zagadnieniu metaanalizy Strazzulo i wsp. Analizą objęto wyniki 20 badań klinicznych (828 chorych), w których wszyscy pacjenci otrzymywali stałe leczenie hipotensyjne, nie zmieniane w trakcie okresu obserwacji. U chorych otrzymujących statyny zanotowano ciśnienie skurczowe niższe o 1,9 mm Hg (95%CI -3,8 do -1,2 mm Hg) w porównaniu z grupą kontrolną (różnica istotna statystycznie). Efekt był bardziej wyraźny w grupie z wyższymi wyjściowo wartościami ciśnienia (>130 mm Hg). Różnica wynosiła wówczas -4,0 mm Hg (95%CI -5,8 do – 2,2 mm Hg). Zjawisko nie było tak jednoznaczne w odniesieniu do ciśnienia rozkurczowego (różnica wynosiła-0,9 mm Hg [95% CI -2,0 do 0,2 mm Hg], nie osiągając istotności statystycznej).

Autorzy podkreślają, że (jak wynika z analizy wielu zmiennych) efekt hipotensyjny statyn był niezależny od wieku, okresu obserwacji, wyjściowego stężenia cholesterolu, redukcji stężenia cholesterolu w trakcie terapii, stężenia cholesterolu LDL i rozpoznania cukrzycy.

W opinii Strazzullo, pomimo względnie małego wpływu tej klasy leków na ciśnienie tętnicze, efekt może mieć istne istotne znaczenie z punktu widzenia prewencji sercowo-naczyniowej. Zdaniem autorów wskazane byłoby przeprowadzenie dalszych badań oceniających mechanizmy i stopień skuteczności hipotensyjnej statyn u chorych z grupy wysokiego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-04-05

0 replies on “Statyny – działanie hipotensyjne? Metaanaliza”