Stan przednaciśnieniowy a ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet

Judith Hsia – Prehypertension and cardiovascular disease risk in the Women’s Health Initiative LINK: Circulation 2007;115:855
W Circulation opublikowano wyniki pracy Hsia i wsp., oceniającej znaczenie stanu przednaciśnieniowego jako czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego, w populacji badania WHI (Women’s Health Initiative). Z piśmiennictwa wynika, że częstość występowania przednaciśnienia, zdefiniowanego jako skurczowe ciśnienie tętnicze 120-139 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie tętnicze 80-89 mm Hg, szacowana na podstawie badania przekrojowego dorosłej populacji amerykańskiej, wynosi około 40% u mężczyzn i 28% u kobiet.

Dotychczasowe analizy oceniające ryzyko sercowo-naczyniowe związane ze stanem przednaciśnieniowym nie przyniosły jednoznacznych wyników. W WHI analizą objęto populację 60785 kobiet w okresie postmenopauzalnym, w wieku średnio 63 lat. Przednadciśnienie stwierdzono u 23596 osób z różnych grup etnicznych.

W 7,7 letniej obserwacji częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych wynosiła odpowiednio 3,63% u kobiet z normotensją, 7,11% u kobiet z przednaciśnieniem oraz 14,16% u kobiet z nadciśnieniem tętniczym. W porównaniu z grupą kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego, w grupie kobiet z przednaciśnieniem współczynnik hazardu Coxa (HR) wynosił 1,58 dla zgonu sercowo-naczyniowego, 1,7 dla zawału serca, 1.93 dla udaru mózgu, 1.36 dla hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz 1.66 dla dowolnego incydentu sercowo-naczyniowego. W każdym przypadku ryzyko było jednak niższe niż u kobiet z nadciśnieniem tętniczym.

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że przednaciśnienie jest zjawiskiem częstym, zwiększającym ryzyko sercowo-naczyniowe. W ich opinii uzyskane wyniki, wskazujące na różnice ryzyka pomiędzy stanem przednaciśnieniowym a nadciśnieniem tętniczym, uzasadniają podjęcie próby obniżania ciśnienia tętniczego już we wczesnym okresie choroby. Konieczne jest jednak przeprowadzenie prospektywnych badań klinicznych, które oceniłyby możliwość, skuteczność i opłacalność wczesnej redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-02-20

0 replies on “Stan przednaciśnieniowy a ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet”