Epidemiologia cukrzycy na przestrzeni lat 1995-2005

L.L. Lipscombe i J.E. Hux – Trends in diabetes prevalence, incidence, and mortality in Ontario, Canada 1995 – 2005: a population-based study Lancet 2007;369:750
Istnieją obawy, że założenia przyjęte przez WHO są niższe niż przewidywany wzrost zachorowalności na cukrzycę (głównie cukrzycę typu 2).

Opinię tę wydają się potwierdzać dane z rejestru chorych na cukrzycę dla prowincji Ontario (Kanada). Przedstawili je na łamach The Lancet Lipscombe i Hux. W 1995 roku chorobowość z powodu cukrzycy określono na 4,9% natomiast w 2005 roku na 8,9% (wzrost o 81,6%). W analizie epidemiologicznej, po korekcie względem wieku i płci, dla populacji wzorcowej chorobowość z powodu cukrzycy wzrosła z 5% do 9% (przyrost o 68,6%).

W 2005 roku częstość występowania cukrzycy była istotnie większa u mężczyzn niż u kobiet – 9,4% vs 8,4%. Znacznie częściej występowała również w starszej grupie wiekowej tj. u osób >50 roku życia (17,1%) w porównaniu z osobami w wieku 20-49 lat (3,5%). Dynamika zmian częstości występowania cukrzycy była jednak największa w najmłodszej grupie wiekowej. Chorobowość z powodu cukrzycy wzrosła o 94% w latach 1995-2005 w grupie 20-49 – latków oraz 62,4% w grupie >50-latków.

Wskaźniki zapadalności na cukrzycę dla lat 1997-2003 (skorygowane względem wieku i płci dla populacji z 2001 roku) również wykazują istotną tendencję wzrostową. W 1997 ilość nowych przypadków cukrzycy wyniosła 6,6/1000 osób, a w 2003 8,2/1000 osób, co oznacza 30,7% wzrost zapadalności. Większą dynamikę zapadalności zaobserwowano w młodszej grupie wiekowej. Współczynniki zapadalności wzrosły z 3,1 do 4,5/1000 osób w grupie 20-49 lat oraz z 12,0 do 14,2/1000 u osób >50 roku życia. Jednocześnie w latach 1995-2005 odnotowano około 25% redukcję wskaźnika zgonów u chorych na cukrzycę.

Uzyskane dane wskazują, że tempo przyrostu liczby chorych na cukrzycę jest większe niż prognozowało WHO. Systemy publicznej ochrony zdrowia muszą uwzględnić ten fakt i wyodrębnić subpopulacje, w których prewencja cukrzycy jest najbardziej nieodzowna.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-03-03

0 replies on “Epidemiologia cukrzycy na przestrzeni lat 1995-2005”