Zaburzenia psychiczne a zwiększona śmiertelność sercowo-naczyniowa – co jest przyczyną?

David S. Goldbloom i Paul Kurdyak – Mental illness and cardiovascular mortality: searching for the links CMAJ 2007;176:787
Czy zaburzenie psychiczne jest czynnikiem ograniczającym dostęp do pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób układu krążenia? Okazuje się, że nie można jednoznacznie odrzucić takiej tezy, o czym świadczą wyniki badania opublikowanego w Canadian Medical Association Journal.

Celem autorów była analiza zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby psychicznej (według klasyfikacji ICD-9) a parametrami związanymi z chorobami serca i naczyń. Analizę przeprowadzono na podstawie danych medycznych mieszkańców kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja.

Częstość występowania zaburzeń psychicznych w tej populacji wynosiła 15%, a śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie osób z chorobami psychicznymi okazała się wyższa (względne ryzyko 1.31). Rozpoznanie choroby psychicznej wiązało się z obniżonym prawdopodobieństwem zastosowania leczenia zabiegowego po zawale serca. Na tej podstawie autorzy sformułowali hipotezę, zgodnie z którą za podwyższoną śmiertelność w analizowanej grupie może odpowiadać właśnie ograniczony dostęp do pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób układu krążenia.

W komentarzu do pracy, Goldbloom i Kurdyak wskazują na inne, niż dostęp do profilaktyki, potencjalne przyczyny niekorzystnego rokowania w chorobach układu krążenia u osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na kumulowanie czynników ryzyka w tej grupie osób. Wśród możliwych przyczyn niedostatecznego wykorzystania dobrodziejstw profilaktyki chorób układu krążenia u osób z zaburzeniami psychicznymi wymieniają, między innymi, gorszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, dyskryminację otoczenia, mniejszą skłonność do przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia i częstszy, niż w ogólnej populacji, brak zgody na interwencje.

Zarówno oryginalne badanie, jak i komentarz do niego są pełne domysłów. Wskazuje to pośrednio na potrzebę dalszych badań nad omawianym problemem.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2007-03-13

0 replies on “Zaburzenia psychiczne a zwiększona śmiertelność sercowo-naczyniowa – co jest przyczyną?”