Zaburzenia lękowe w podstawowej opiece zdrowotnej – badanie z USA

Kurt Kroenke i wsp – Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection Ann Intern Med 2007;146:317
Ocenia się, że zaburzenia lękowe występują w dowolnym okresie życia u ponad 30 milionów Amerykanów, a koszt ich leczenia sięga 42 miliardów dolarów rocznie. Choć są równie częste jak depresja, zajmują mniej miejsca w literaturze naukowej, a w codziennej praktyce są nie dość często rozpoznawane i leczone.Dotyczy to w sposób szczególny podstawowej opieki zdrowotnej, w której odsetek przeoczeń ocenia się na 64-85%.

Zainteresowanie zagadnieniem zaburzeń lękowych powoli rośnie, czego wyrazem jest próba ich ilościowej oceny, podjęta przez badaczy z USA. Wyniki ich pracy opublikowano w Annals of Internal Medicine.

W badaniu wzięło udział 965 kolejnych dorosłych osób zgłaszających się do 15 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. Uczestnicy wypełniali kwestionariusz dotyczący zaburzeń lękowych (GAD-7), a następnie odbywali rozmowę telefoniczną z psychiatrą, nie dysponującym wiedzą na temat wyników analizy kwestionariusza.

Aż 19.5% badanych osób podawało występowanie co najmniej jednego zaburzenia lękowego. U 8.6% rozpoznano zespół stresu pourazowego, u 7.6% uogólnione zaburzenia lękowe, u 6.8% zaburzenia paniczne, a u 6.2% socjofobię. Wymienione zaburzenia wiązały się z upośledzeniem jakości życia, tym większym, im więcej nieprawidłowości występowało jednocześnie.

Aż 41% respondentów nie otrzymywało uprzednio żadnego leczenia. Klasyfikacja GAD-7 oraz jej skrócona wersja, GAD-2, okazały się wartościowymi narzędziami skriningowymi w przypadku wszystkich czterech rodzajów zaburzeń lękowych.

Podsumowując, zaburzenia lękowe są częste i mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie osób, u których występują, są często bagatelizowane, co przekłada się na niski odsetek osób, które otrzymują jakiekolwiek leczenie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-03-06

0 replies on “Zaburzenia lękowe w podstawowej opiece zdrowotnej – badanie z USA”