Telefarmacja w małych szpitalach

A.D.Boon – Telepharmacy at a critical access hospital Am J Health-Syst Pharm 2006;64:242
Telemedycyna jest definiowana jako użycie informacji elektronicznej oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych dla zapewnienia opieki medycznej w przypadkach, gdy uczestników dzieli duża odległość. Telefarmacja jest częścią telemedycyny skupiającą się na dyspensowaniu leków, udzielaniu informacji i zapewnieniu opieki farmaceutycznej pacjentom na odległość.

Autor artykułu przedstawia przypadek wprowadzenia usług telefarmaceutycznych w małym (25 łóżek) szpitalu na terenach wiejskich w Iowa. Ze względu na trudności w utrzymaniu własnej apteki szpitalnej zdecydowano się na wprowadzenie usług telefarmaceutycznych w oparciu o aptekę szpitalną dużego (442 łóżka) szpitala okręgowego. W aptece tej zatrudniona była pełna obsada magistrów i techników farmaceutycznych pozwalająca zapewnienie pełnej 24 godzinnej opieki farmaceutycznej przez 7 dni w tygodniu.

Szpitale położone były w odległości możliwej do pokonania w ciągu 1 godziny, co pozwalało na szybkie dostarczenie leków w nagłych przypadkach. Duża część leków znajdowała się na terenie szpitala wiejskiego w automatach do dyspensowania leków, dzięki czemu utrzymywano zaopatrzenie w stale używane leki. Jedynie leki z grupy wysokiego ryzyka znajdowały się wyłącznie w aptece szpitalnej i były dostarczane w nagłych przypadkach.

Wszystkie problemy wymagające interwencji farmaceuty kierowane były do apteki szpitalnej za pośrednictwem faksu lub e-maila. Oba szpitale funkcjonowały w oparciu o ten sam komputerowy program zarządzający zasobami lekowymi oraz posiadały bardzo zbliżone receptariusze. Wszystkie osoby biorące udział w programie – personel pielęgniarski, lekarze i farmaceuci – otrzymali konta i hasła dostępowe do systemu informatycznego, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz zmniejszyło ryzyko dostępu do leków osób nieupoważnionych. Wszystkie pielęgniarki pracujące w wiejskim szpitalu zostały przeszkolone w zakresie sposobu realizacji zamówień leków oraz postępowania w przypadkach nagłych.

Wprowadzenie usług telefarmaceutycznych, w małym szpitalu pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa stosowania leków u pacjentów, a było możliwe dzięki współpracy wszystkich osób uczestniczących w programie.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2007-02-21

0 replies on “Telefarmacja w małych szpitalach”