Statyny u osób w starszym wieku

Antonio M. Gotto, Jr – Statin Therapy and the Elderly: SAGE Advice? Circulation 2007;115;681
W Circulation ukazał się komentarz Dr Gotto, poświęcony stosowaniu statyn u chorych w podeszłym wieku.

Częstość zachorowania na chorobę wieńcową i inne choroby układu sercowo-naczyniowego wzrasta z wiekiem. Pomimo to, jak wynika z badań epidemiologicznych, właśnie grupa starszych chorych jest zbyt rzadko leczona optymalnie.

Do niedawna zagadnieniem spornym było znaczenie podwyższonego stężenie cholesterolu u osób powyżej 65 roku życia. Obecnie większość danych przemawia za jego istotną rola w tej grupie osób, zwłaszcza po uwzględnieniu innych czynników ryzyka.

Autor komentarza odnosi się do wyników badania SAGE (Study Assessing Goals In the Elderly), porównującego skuteczność 80 mg atorwastatyny (leczenie bardzo intensywne) i 40 mg prawastatyny. Wyniki pracy wskazują na porównywalną skuteczność obu leków w skracaniu epizodów niedokrwienia oraz trend w kierunku mniejszej ilości incydentów wieńcowych w grupie leczonej intensywnie.

Gotto cytuje przy tej okazji wyniki starszych prac. W meta-analizie badań poświęconych prewencji wtórnej (m.in. badanie 4S – Scandinavian Simvastatin Survival Study i badanie LIPID – the Long-Term Intervention With Pravastatin in Ischemic Disease) i pierwotnej (m.in. badanie WOSCOPS – West of Scotland Coronary Prevention Study) wykazano, że względna redukcja ryzyka incydentów wieńcowych była porównywalna u osób powyżej jak i poniżej 65 roku życia. Bezwzględna redukcja ryzyka była nawet większa w grupie osób starszych (z powodu wyższego ryzyka wyjściowego).

Podobne wyniki uzyskano w Medical Research Council/BritishHeart Foundation Heart Potection Study, w którym stosowanie simwastatyny zmniejszyło ryzyko względne głównych incydentów naczyniowych o 24%, a korzyści nie zależały od wieku badanych. Kolejnym badaniem, cytowanym przez autora komentarza, było badanie PROSPER (Prospective Evaluation of Pravastatin in the Elderly), w którym oceniano populację osób w podeszłym wieku. W tym eksperymencie leczenie prawastatyną pozwoliło na zmniejszenie liczby zgonów wieńcowych, zawałów serca oraz nie zakończonych zgonem udarów o 15%, a zgonów wieńcowych o 24%.

Starszy wiek pacjenta nie powinien więc być, zdaniem autora, czynnikiem decydującym o odstąpieniu od podawania statyn ponieważ, jak wynika z badań klinicznych, grupa ta także może odnieść korzyści z leczenia hipolipemizującego, m.in. w odniesieniu do ryzyka wieńcowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-02-13

0 replies on “Statyny u osób w starszym wieku”