Ciężkie zaburzenia psychiczne a śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów

David P.J. Osborn i wsp – Relative risk of cardiovascular and cancer mortality in people with severe mental illness from the United Kingdom`s general practice research database Arch Gen Psych 2007;64:242
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki badania, w którym analizowano śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów w grupie osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, choroba afektywna dwubiegunowa, zespół urojeniowy). Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania korelacją pomiędzy zdrowiem psychicznym a fizycznym. Związek pomiędzy wybranymi chorobami psychicznymi a ryzykiem zgonu z przyczyn krążeniowych nie jest już tajemnicą. Wydaje się, że u podłoża tej zależności leży akumulacja czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Dane na temat korelacji pomiędzy ciężkimi chorobami psychicznymi a nowotworami były dotychczas skąpe. Lukę częściowo wypełniło retrospektywne badanie Osborna i wsp. Autorzy retrospektywnie przeanalizowali dane 46136 osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi i 300426 osób bez tych zaburzeń. Względne ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej w pierwszej z wymienionych grup wynosiło 3.22 (95% przedział ufności, 1.99-5.21) w wieku 18-49 lat, 1.86 (1.63-2.12) w wieku 50-75 lat i 1.05 (0.92-1.19) powyżej 75 roku życia. Względne ryzyko zgonu z powodu udaru oceniono odpowiednio na 2.53, 1.89 i 1.34. Warto wspomnieć, że ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej i udaru było niezależne od płci, rodzaju choroby psychicznej oraz stosowania leków antypsychotycznych i wzrastało wraz ze wzrostem dawki tych ostatnich. Zależność pomiędzy ciężkimi chorobami psychicznymi a śmiertelnością z powodu nowotworów osiągnęła znamienność statystyczną jedynie w przypadku guzów płuc (1.32) u osób pomiędzy 50 a 75 rokiem życia. Różnice pod względem tego parametru pomiędzy analizowanymi grupami zatarły się po uwzględnieniu różnic w odsetku osób palących tytoń. Podsumowując, za wyjątkiem guzów płuc nie ma dowodów na związek pomiędzy ciężkimi chorobami psychicznymi a śmiertelnością z powodu nowotworów. Związek taki istnieje dla zgonów sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2007-02-26

0 replies on “Ciężkie zaburzenia psychiczne a śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów”