Co jest powodem stresu u chorych na cukrzycę typu 2?

L.M. Delahanty i wsp – Association of diabetes-related emotional distress with diabetes treatment in primary care patients with Diabet Med 2007;24:48
Zależności między chorobą a stresem emocjonalnym wpływają na jakość życia pacjentów i, w dłuższej perspektywie, mogą wpływać na rozwój depresji. Autorzy z USA, korzystając ze skali punktowej Problem Areas in Diabetes (PAID), ocenili wpływ cukrzycy typu 2 na odczuwany stres emocjonalny. Grupę badaną stanowiło 815 dorosłych osób z cukrzycą typu 2. Porównano trzy podgrupy chorych leczonych: dietą, lekami doustnymi i insuliną.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między podgrupami leczonymi lekami doustnymi i dietą. Punktacja określająca natężenie stresu emocjonalnego była natomiast znamiennie (p<0,001) wyższa u chorych leczonych insuliną (24,6) niż u pozostałych chorych (odpowiednio 17,8 i 14,7 dla leczonych lekami doustnymi i dietą). Różnice statystyczne między podgrupami znikały jednak całkowicie po uwzględnieniu poziomu HbA1c, ciężkości przebiegu choroby, częstości monitorowania glikemii.

Najczęściej wymienianą przyczyną lęku była, we wszystkich trzech podgrupach, obawa przed przyszłością i rozwijającymi się powikłaniami. Chorzy leczeni insuliną na drugim, trzecim miejscu wymieniali lęk przed hipoglikemią i poczucie winy związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad leczenia cukrzycy. U chorych leczonych dietą i lekami doustnymi drugą co do ważności przyczyną stresu emocjonalnego było poczucie winy wynikające z nieprzestrzegania zaleceń.

Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie stresu emocjonalnego wywołanego cukrzycą wśród chorych na cukrzycę i jego większe natężenie u osób leczonych insuliną. Stopień obciążenia emocjonalnego zależy przede wszystkim od ciężkości powikłań cukrzycy i stawianych chorym wymagań dotyczących samoleczenia.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2007-01-26

0 replies on “Co jest powodem stresu u chorych na cukrzycę typu 2?”