Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka

A.S. Gami i wsp – Metabolic syndrome and risk of incident cardiovascular events and death J Am Coll Cardiol 2007;49:403
Pojęcie zespołu metabolicznego jest nieustannie dyskutowane, a część badaczy podważa jego istnienie jako odrębnej jednostki.

Gami i wsp., na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawili wyniki meta-analizy 36 badań dotyczących wpływu zespołu metabolicznego na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu. Dane pochodzące z prospektywnych obserwacji prowadzonych od 1971 roku pozwoliły przeanalizować losy 172 473 osób.

Mimo zróżnicowania funkcjonujących definicji wyniki wskazują, że zespół metaboliczny 1,78-razy zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu (95% CI 1.58-2.00). Związek ten miał charakter niezależny, tzn. pozostawał znamienny po uwzględnieniu w analizie innych czynników ryzyka (RR 1.54, 95% CI 1.32-1.79). Wskaźniki względnego ryzyka dla, liczonych osobno, incydentów sercowo-naczyniowych, incydentów wieńcowych, zgonów sercowo-naczyniowych, zgonów wieńcowych i zgonów niezależnie od przyczyny wyniosły odpowiednio 2,18; 1,65; 1,91; 1,60 i 1,60.

Interesujące okazały się wyniki analizy podgrup chorych na cukrzycę i bez cukrzycy, u których zespół metaboliczny zwiększał ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu odpowiednio 1,51- i 1,69-razy. U osób z chorobą wieńcową i bez choroby wieńcowej wskaźniki ryzyka wyniosły odpowiednio 2,68 i 1,94.

Względne ryzyko związane z zespołem metabolicznym było wyższe w populacjach, w których częstość występowania incydentów naczyniowych nie przekraczała 10% niż w populacjach, w których częstość występowania incydentów naczyniowych przekraczała >10% (ryzyko względne odpowiednio 1,96 oraz 1,43). Wpływ zespołu metabolicznego na ryzyko sercowo-naczyniowe i zgony był wyższy u kobiet niż u mężczyzn (współczynniki ryzyka odpowiednio 2,63 i 1,98).

Uzyskane dane statystyczne  wskazują na patogenetyczną rolę zespołu metabolicznego w rozwoju chorób układu krążenia. Kolejnym krokiem badawczym powinna być ocena wpływu interwencji terapeutycznych (leki, dieta, wysiłek fizyczny) na zmniejszenie ryzyka powikłań zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-01-30

0 replies on “Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka”