Zmiany demograficzne wpływają na dostęp do usług farmaceutycznych

Edwards JM, Patry RA – Pharmacy’s changing demographics Am J Health-Syst Pharm 2006; 63:1691
Specjaliści do spraw opieki zdrowotnej coraz częściej prezentują wyniki badań, według których narodowe systemy opieki zdrowotnej wkrótce będą coraz bardziej przeciążone. Zgodnie z badaniami demograficznymi osoby z tzw. generacji “baby-boom” w USA zaczynają w coraz większej liczbie wchodzić w wiek emerytalny. U około 85% osób w wieku 65 i więcej lat diagnozuje się co najmniej jedną chorobę przewlekłą.

W wyniku takiej sytuacji demograficznej zapotrzebowanie na usługi farmaceutyczne będzie systematycznie wzrastać. Natomiast dostęp do usług farmaceutycznych może wkrótce ulec pogorszeniu. Opublikowany w marcu 2006 roku raport – National Pharmacist Workforce Survey – przewiduje znaczne zmniejszenie się ilości aktywnych zawodowo farmaceutów. Poza zmianami ilościowymi obserwuje się ponadto zmiany strukturalne.

Według prezentowanego raportu w 2004 w zawodzie farmaceuty w USA 62% pracowników stanowiły kobiety. Wiele aptek zatrudnia farmaceutów w niepełnym wymiarze czasu pracy, z powodu braków kadrowych. Brakuje także farmaceutów wykonujących obowiązki nadzorcze i menedżerskie.

W celu oceny powstałej sytuacji w 2005 roku American Society of Hospital Pharmacists powołało zespół pod nazwą Task Force on Pharmacy’s Changing Demographics. W skład zespołu weszli reprezentanci farmaceutycznej kadry zarządzającej, naukowcy, klinicyści, oraz przedstawiciele innych dyscyplin. Do głównych zadań powołanego zespołu zaliczono (1) analizowanie zmian demograficznych wśród praktykujących farmaceutów, (2) ocenę wpływu tych zmian na działanie szpitali i systemu opieki zdrowotnej, (3) rekomendację odpowiednich działań naprawczych w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-09-09

TAGI:
0 replies on “Zmiany demograficzne wpływają na dostęp do usług farmaceutycznych”