Czynniki psycho-socjalne a zapalenie w chorobach serca i naczyń

Nalini Ranjit i wsp – Psychosocial factors and inflammation in the multi-ethnic study of atherosclerosis Arch Intern Med 2007;167:174
Zależność pomiędzy charakterystyką psycho-społeczną a zapadalnością i umieralnością na choroby układu krążenia została dobrze udokumentowana, jednak wciąż nie jest jasne jakie mechanizmy leżą u jej podłoża. Ostatnio wiele uwagi poświęca się wpływowi czynników psycho-społecznych na biologiczne prekursory choroby wieńcowej.

Według jednej z hipotez, ogniwem łączącym charakterystykę psycho-społeczną z chorobą serca może być zapalenie. Dotychczas podjęto kilka niedoskonałych prób zweryfikowania tej koncepcji. Znaczącym krokiem naprzód okazała się praca Ranjita i wsp., opublikowana w Archives of Internal Medicine.

W przekrojowym badaniu wykorzystano dane 6814 mężczyzn i kobiet w wieku 45-84 lata. Analizowano zależność pomiędzy cechami charakteru, takimi jak cynizm i podejrzliwość (cynical distrust), a także przewlekłym stresem i depresją, a stężeniem białka C-reaktywnego, IL-6 oraz fibrynogenu. Uwzględniono potencjalne czynniki zakłócające, w postaci pozycji socjo-ekonomicznej, zachowań, indeksu masy ciała i cukrzycy.

Co ciekawe, cynizm i podejrzliwość wiązały się z podwyższonym stężeniem wszystkich markerów zapalenia. Przewlekły stres przekładał się na wzrost stężenia IL-6 i białka C-reaktywnego, zaś u osób z depresją obserwowano podwyższone wartości pierwszego z powyższych markerów. Zależność pomiędzy czynnikami psycho-społecznymi a markerami zapalenia zmniejszała się o 20-55%, po uwzględnieniu różnic pod względem czynników behawioralnych, i o 45-100%, po uwzględnieniu różnic indeksu masy ciała i częstości występowania cukrzycy.

Podsumowując, autorzy znaleźli dowody na zależność pomiędzy czynnikami psycho-społecznymi, szczególnie cynizmem i podejrzliwością, a markerami zapalenia. Mediatorem tej korelacji były czynniki behawioralne, indeks masy ciała i cukrzyca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-02-22

0 replies on “Czynniki psycho-socjalne a zapalenie w chorobach serca i naczyń”