Stres w pracy – zmora pracowników i pracodawców

Richard V. Milani i Carl J. Lavie – Stopping stress at its origins Hypertension 2007;49:268
Stres jest czynnikiem o coraz większym wpływie na stan zdrowia populacji, dowodzą autorzy artykułu opublikowanego w Hypertension. Dynamiczny rozwój nowych metod farmakoterapii pośrednio świadczy o nieskuteczności i/lub braku zainteresowania promocją zdrowia. Nie potrafimy lub nie chcemy zapobiegać chorobom, toteż pozostaje nam jedynie przeciwdziałać ich powikłaniom.

Bez wątpienia, przewlekły stres jest jedną z najważniejszych przyczyn chorób cywilizacyjnych. W 2020 roku depresja i zaburzenia lękowe będą drugą pod względem znaczenia, po chorobie niedokrwiennej serca, grupą chorób na świecie.

Na liście najważniejszych źródeł stresu znajduje się praca zawodowa. Zależność pomiędzy stresem w pracy a jej wydajnością opisuje litera U. Tym samym można sądzić, że nadmierne obciążenie psychiki pracownika przekłada się na straty finansowe pracodawcy, wynikające z wypadków, nieobecności lub utraty kapitału intelektualnego.

Nadmierny stres w pracy pociąga za sobą liczne konsekwencje zdrowotne. Wystarczy wymienić wzrost zapadalności na choroby układu mięśniowo-szkieletowego, pokarmowego czy też otyłość, zaburzenia psychiczne i zaburzenia snu. Pod wpływem zaburzeń emocjonalnych 3-krotnie wzrasta ryzyko zawału serca.

W aktualnym wydaniu Hypertension opublikowano wyniki badania Luciniego i wsp., którzy wykazali zależność pomiędzy stresem w pracy a dysregulacją autonomiczną, a dokładnie zaburzeniami zmienności ciśnienia tętniczego poprzedzającymi nadciśnienie. Dodatkową korzyścią z badania było wykazanie skuteczności prostej interwencji polegającej na zastosowaniu technik relaksacyjnych w godzinach pracy.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-02-07

0 replies on “Stres w pracy – zmora pracowników i pracodawców”