Wpływ opieki farmaceutycznej prowadzonej w centrum zdrowia na wyniki leczenia pacjentów z cukrzycą

D.M.Scott, S.T.Boyd, M.Stephan, S.C.Augustine, T.P.Reardon – Outcomes of pharmacist-managed diabetes care services in a community health center Am J Health-Syst Pharm 2006;63:2116
Cukrzyca jest postępująca chorobą o dużej zachorowalności, śmiertelności i wysokich kosztach leczenia. W USA na cukrzycę choruje około 17 milionów osób, a związane z nią choroby serca są jednymi z 10 najpowszechniejszych przyczyn zgonów w tym kraju. Istotną rolę w osiąganiu dobrych efektów terapeutycznych odgrywają farmaceuci prowadzący opiekę farmaceutyczną nad pacjentami z cukrzycą.

Celem pracy była ocena wpływu prowadzonej opieki farmaceutycznej na osiągane u pacjentów efekty terapeutyczne. W tym celu przeprowadzono w Siouxland Community Health Center randomizowane prospektywne badania, w których wzięło udział 149 pacjentów, w wieku od 18 do 70 lat. Badania prowadzone były przez okres 9 miesięcy. Pacjentów podzielono na dwie grupy: kontrolną – uzyskująca standardowe informacje o lekach oraz interwencyjną – w której pacjenci zostali objęci opieką farmaceutyczną (m.in.: spotkania szkoleniowe co 2 tygodnie, konsultacje telefoniczne w razie potrzeby, ścisła współpraca w monitorowaniu efektów leczenia lekarza i farmaceuty klinicznego itp.). Głównym ocenianym u pacjentów parametrem było HbA 1C , ponadto oceniano BMI, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, stan stóp.

W trakcie badań stwierdzono poprawę wszystkich ocenianych parametrów zarówno w grupie kontrolnej jak interwencyjnej. W grupie interwencyjnej w ciągu 9 miesięcy osiągnięto wartość HbA1C= 7,08% i wartość ta zmalała o 1,7% w stosunku do wyjściowej, podczas gdy w grupie kontrolnej stężenie HbA1C wynosiło 8% a spadek zaledwie 0,7%. Podobnie w przypadku innych ocenianych parametrów ich zmiany były dwukrotnie większe w stosunku do wyjściowych w grupie objętej opieką farmaceutyczną niż w przypadku pacjentów z grupy kontrolnej.

Przeprowadzone badania potwierdzają więc duża skuteczność opieki farmaceutycznej w osiąganiu celów terapeutycznych u pacjentów cukrzycą.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-11-27

0 replies on “Wpływ opieki farmaceutycznej prowadzonej w centrum zdrowia na wyniki leczenia pacjentów z cukrzycą”