Ocena przestrzegania zasad farmakoterapii – definicja decyduje o wyniku

Marie Hudson i wsp – Comparison of measures of medication persistency using a prescription drug database Am H J 2006;153:59
Ocena stopnia przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii przewlekłych chorób, w oparciu o bazy danych zrealizowanych recept, jest w ostatnich latach intensywnie eksploatowanym polem badawczym.

Zwraca uwagę różnorodność definicji przestrzegania zasad leczenia farmakologicznego, używanych przez poszczególnych autorów. Intuicja podpowiada, że wybór definicji może mieć istotny wpływ na uzyskane wyniki.

Potwierdzają to wyniki badania Hudson i wsp., opublikowane w American Heart Journal. Autorzy zidentyfikowali wszystkich mieszkańców prowincji Quebec, u których rozpoznano zawał serca w okresie od kwietnia 1999 do marca 2004 roku i którzy w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala zrealizowali receptę na statynę. Głównymi mierzonym parametrem był stopień przestrzegania zasad dotyczących stosowania statyny po 1 roku, definiowany jako: 1) odsetek osób, które posiadały lek przez co najmniej 80% analizowanego czasu, 2) odsetek osób, które zrealizowały receptę w ciągu ostatnich 60 dni roku oraz 3) odsetek osób regularnie realizujących recepty (akceptowane odchylenie czasowe – 7 dni).

W zależności od przyjętej definicji, stopień zgodności z zaleceniami w badanej grupie 20239 osób wynosił od 41% do 90%. Najlepsze wyniki (90%) uzyskano stosując drugą z definicji (recepta w ostatnich 60 dniach roku), nieco gorsze (85%) stosując definicje numer jeden (posiadanie leku przez co najmniej 80% roku). Z kolei, regularność farmakoterapii pozostawiała wiele do życzenia i wynosiła od 41% do 44%. W analizie Kaplana-Meiera, prawdopodobieństwo przewlekłego, regularnego stosowania statyny oceniono na 41%.

Wyniki badań, w których ocenia się przestrzeganie zasad farmakoterapii przewlekłych chorób powinny być zatem interpretowane ze szczególną ostrożnością.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2007-01-17