MISSION! – kompleksowy program opieki nad pacjentami z zawałem serca

Su-San Liem i wsp – MISSION!: Optimization of acute and chronic care for patients with acute myocardial infarction Am H J 2006;153:14.e1
W American Heart Journal opublikowano wstępne wyniki niezwykle interesującego projektu badawczego, nazwanego “MISSION!”. Jest to kompleksowy program opieki nad osobami z zawałem serca, uwzględniający wszystkie trzy etapy leczenia: przedszpitalny, szpitalny i poszpitalny, realizowany w regionie Midden w Holandii.

Autorzy MISSION! opracowali rozbudowane drzewo decyzyjne, które pozwala na przeprowadzenie pacjenta, w standaryzowany sposób, nie tylko przez okres ostrej, ale też przewlekłej fazy choroby serca (rok po zawale). Ta ostatnia cecha zdecydowanie wyróżnia MISSION! spośród innych projektów tego typu.

Do zdefiniowania poszczególnych gałęzi drzewa posłużyły aktualne zalecenia American College of Cardiology/American Heart Association oraz European Society of Cardiology. Cele MISSION! zdefiniowano następująco: w okresie przedszpitalnym skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia; w trakcie hospitalizacji możliwie wczesna reperfuzja, stosowanie leków o udowodnionej skuteczności, edukowanie pacjenta i motywowanie go do zmiany stylu życia oraz wczesny i bezpieczny wypis ze szpitala; w okresie poszpitalnym opracowanie programu rehabilitacji kardiologicznej, systematyczne monitorowanie leczenia oraz wspomaganie działań związanych ze zmianą stylu życia.

Wstępne wyniki MISSION!, podsumowane po zakwalifikowaniu 300 pacjentów, wskazują na jego skuteczność w skracaniu czasu do zastosowania reperfuzji (door-to-balloon time; z 83 +/- 33 min. do 67 +/- 38 min.; p<0.1), zwiększaniu odsetka osób, u których angioplastykę wieńcową rozpoczęto w trakcie pierwszych 90 minut pobytu w szpitalu (80% vs 63%) oraz w skracaniu czasu hospitalizacji (z 7.3 +/- 8.2 dni w historycznej grupie kontrolnej do 3.9 +/- 2.8 dni u osób objętych programem). Wydaje się więc, że MISSION! może odegrać istotną role w optymalizacji opieki nad pacjentami z zawałem serca.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2007-01-17

0 replies on “MISSION! – kompleksowy program opieki nad pacjentami z zawałem serca”