Długotrwały korzystny efekt edukacji terapeutycznej w cukrzycy typu 2

S.-H. Ko i wsp – Long-term effects of a structured intensive diabetes education programme (SIDEP) in patients with type 2 diabetes mellitus—a 4-year follow-up study LINK: Diabet Med 2007;24:55
W dotychczasowych próbach oceny znaczenia edukacji terapeutycznej w cukrzycy analizowano jej wpływ na wyrównanie metaboliczne jedynie w krótkiej perspektywie czasu. Barierę tę spróbowali przełamać badacze z Korei, publikując wyniki swojej pracy na łamach Diabetes Care.

W prowadzonym przez zespół terapeutyczny, odpowiednio zaplanowanym programie szkoleniowym, opartym na założeniach teorii behawioralno-poznawczej, grupom składającym się około 5-10 chorych przedstawiono wszystkie aspekty praktycznej samoopieki w diabetologii. Kurs trwał 6 dni i zapewniał niezbędną wiedzę w zakresie samokontroli, diety, aktywności fizycznej, powikłań, metod leczniczych. Następnie co roku oferowano kursy przypominające. Przestrzeganie zasad samoopieki oceniała co 3 miesiące pielęgniarka diabetologiczna. W tak zaplanowanym programie edukacji terapeutycznej przez 4 lata obserwowano 160 osób z cukrzycą typu 2. Grupę kontrolną poddawano rutynowej edukacji.

Do analizy porównawczej uzyskano dane o 148 pacjentach z cukrzycą typu 2. W porównaniu z kontrolą, w grupie intensywnego szkolenia uzyskano wymierne korzyści w postaci mniejszej liczby hospitalizacji spowodowanych cukrzycą (0,3 vs 0,8 pacjenta/rok) oraz niższego poziomu HbA1c po 4 latach obserwacji (7,9% vs 8,7%). Pacjenci szkoleni intensywniej w większym odsetku przestrzegali zaleconej diety i dokonywali pomiarów kontrolnych glikemii. Po 4 latach aktywnych fizycznie (ćwiczenia 3-4 razy w tygodniu ) było 59,4% osób szkolonych intensywnie i 30,6% osób z grupy kontrolnej.

Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, ze odpowiednio intensywne działania edukacyjne u chorych na cukrzycę typu 2 przynoszą poprawę metaboliczną nie tylko krótkoterminowo, ale także w dłuższym przedziale czasu i mogą ograniczyć późne powikłania cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2007-01-07