Czy można zapobiegać kardiomiopatii wywołanej chemioterapią?

Christopher B. Granger – Prediction and prevention of chemotherapy-induced cardiomyopathy: can it done ? Circulation 2006;114:2432
Antracykliny są uznanymi lekami przeciwnowotworowymi, jednak ich skuteczność ogranicza potencjalna kardiotoksyczność spowodowana, jak się przypuszcza powstawaniem wolnych rodników, dysfunkcją mitochondriów, zaburzeniami gospodarki wapniowej i żelazowej i, ostatecznie, apoptozą. Szacuje się, że niewydolność serca może wystąpić jako powikłanie chemioterapii u około 1 – 5% chorych, a bezobjawowa dysfunkcja mięśnia sercowego u około 5-20% chorych.

Identyfikacja osób szczególnie narażonych na uszkodzenie mięśnia sercowego, zapobieganie, wczesne rozpoznanie, a także skuteczne leczenie są niezwykle ważnymi celami postępowania. Temu zagadnieniu poświęcony jest komentarz redakcyjny Grangera na łamach Circulation.

Jego autor zwraca uwagę, że w zaleceniach brak jest szczegółowych wytycznych postępowania w tej populacji pacjentów. Na podstawie największych badań stwierdzono, że wysokie wartości troponiny po upływie miesiąca od chemioterapii stosowanej w wysokich dawkach są czynnikiem prognostycznym rozwoju objawowej lub bezobjawowej niewydolności serca.

Zgodnie z wynikami pracy Cardinale i wsp., opublikowanej w tym samym numerze Circulation, stosowanie inhibitora konwertazy (enalaprylu) przez 12 miesięcy, w grupie pacjentów z podwyższonymi stężeniami troponiny po miesiącu od chemioterapii, pozwoliło na zmniejszenie częstości spadku występowania frakcji wyrzutowej o co najmniej 10 punktow procentowych, a także ograniczenie liczby incydentów (1 w grupie enalaprylu i 30 w grupie kontrolnej).

Zdaniem Grangera, pomimo wielu ograniczeń (jeden ośrodek, badanie bez ślepej próby), wyniki pracy Cardinale i wsp. są imponujące i należy je traktować bardzo poważnie. Korzystny efekt działania inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę może być następstwem ograniczania stresu oksydacyjnego, głównie poprzez blokowanie oddziaływania angiotensyny II. Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych badań potwierdzających dotąd uzyskane rezultaty.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-12-05

0 replies on “Czy można zapobiegać kardiomiopatii wywołanej chemioterapią?”