Leczenie depresji u chorych na cukrzycę typu 2 jest ekonomicznie uzasadnione

G.F. Simon i wsp – Cost-effectiveness of systematic depression treatment among people with diabetes mellitus Arch Gen Psychiatry 2007;64:65
Depresja u chorych na cukrzycę może nie tylko zwiększyć częstość powikłań, ale również wykorzystanie zasobów opieki medycznej.

W Archives of General Psychiatry Simon i wsp. stworzyli program badawczy oceniający w warunkach ambulatoryjnych opłacalność terapii przeciwdepresyjnej u chorych na cukrzycę typu 2. Na podstawie kwestionariusza oceniającego objawy depresji do badania włączono 329 pacjentów (średni wiek 57-58 lat), z 9 poradni lekarzy rodzinnych, z cukrzycą typu 2 i towarzyszącym zespołem depresyjnym. Chorych randomizowano do standardowego leczenia w warunkach opieki podstawowej (grupa kontrolna) bądź do planu intensywnej 12 miesięcznej psychoterapii i farmakoterapii (grupa interwencji). Całkowity okres obserwacji wyniósł dwa lata.

W grupie interwencji w porównaniu z grupą kontrolną w pierwszym roku uzyskano o 20 dni, a w drugim o 33 dni więcej bez depresji. Oceniono poniesione na jednego pacjenta koszty opieki w warunkach ambulatoryjnych. W pierwszym roku całkowite koszty terapii depresji w grupie interwencji (łącznie z kosztami skriningu) wyniosły 1202 $, a w drugim roku 542 $, podczas gdy w grupie kontrolnej wartości te wyniosły odpowiednio 448 i 446$. Gdy oddzielnie policzono wszystkie pozostałe koszty opieki medycznej to w 1 i 2 roku osoby cukrzycą typu 2, leczone zgodnie z założeniami programu badawczego, wymagały odpowiednio 6361$ i 6527 $. W grupie leczonych w ramach praktyki rodzinnej powyższe koszty były wyższe, w 1 i 2 roku wynosząc 7089 $ i 8027 $.

Wyliczona dla pojedynczego pacjenta w analizie wieloczynnikowej redukcja całkowitych kosztów, związana z wprowadzeniem intensywnego programu leczenia depresji, wyniosła około 300 $ w ciagu dwóch lat. Uzyskane dane wskazują jednoznacznie na korzyści płynące z badań przesiewowych i leczenia depresji u chorych na cukrzycę typu 2, oznaczające nie tylko zwiększoną liczbę dni bez depresji, ale również redukcję całkowitych kosztów medycznych opieki ambulatoryjnej.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2007-01-17