Statyny a ryzyko częstych nowotworów

Soko Setoguchi i wsp – Statins and the risk of lung, breast, and colorectal cancer in the elderly Circulation 2007;115:27
Korzystny wpływ statyn na chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych jest już faktem. W ostatnich latach pojawiły się badania epidemiologiczne, z których wynika, że leki z tej grupy zmniejszają ryzyko wybranych chorób nowotworowych w starszych grupach wiekowych.

Wydźwięk badań z randomizacją i grupą kontrolną, w  których przeanalizowano tę zależność, był niejednoznaczny. Próby ustalenia mechanizmów leżących u podłoża omawianej zależności kończyły się częściowym niepowodzeniem. Ustalono jedynie, że osoby stosujące statyny są statystycznie częściej zdrowsze, w lepszej formie i bardziej skłonne do przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia.

Kolejną próbę scharakteryzowania tej korelacji podjęli autorzy z USA. Wyniki ich pracy opublikowano w Circulation. W kohortowym badaniu porównywano wyniki programu nadzoru realizacji recept, prowadzonego w jednym ze stanów USA, z danymi z rejestrów chorób nowotworowych prowadzonych w tym stanie. Grupę badaną stanowiły wszystkie osoby rozpoczynające leczenie statynami (n=24 439). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano osoby, które w tym samym czasie rozpoczęły stosowanie leków przeciwdziałających zaćmie (n=7284). Głównymi mierzonym parametrem była częstość występowania raka jelita grubego, płuc i piersi. Średni okres obserwacji wynosił 2.9 lat, a maksymalny – 8.4 lata.

Zapadalność na wymienione nowotwory była porównywalna w obu grupach. Zmodyfikowany iloraz szans raka jelita grubego wyniósł 0.96 (95% przedział ufności, 0.70-1.31), raka płuc 1.11 (0.77-1.60) i raka piersi 0.99 (0.74-1.33).

Podsumowując, wydaje się, że statyny nie mają istotnego wpływu na ryzyko częstych chorób nowotworowych w okresie pierwszych 3 lat przewlekłego stosowania.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-01-09

0 replies on “Statyny a ryzyko częstych nowotworów”