Chorobowość z powodu zaburzeń psychotycznych i dwubiegunowych typu I w ogólnej populacji

Jonna Perala i wsp – Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population Arch Gen Psych 2007;64:19
W Archives of General Psychiatry warto zwrócić uwagę na badanie, które porządkuje dane na temat odsetka osób z ogólnej populacji, u których w dowolnym okresie życia rozpoznaje się schizofrenię lub chorobę dwubiegunową typu I.

Z dotychczasowych opracowań wynikało, że na wymienione rodzaje zaburzeń cierpi 1% ogólnej populacji. Niedawno opublikowane badania zdawały się przeczyć wcześniejszym przekonaniom – podawane w nich liczby były na ogół wyższe.

W celu wyjaśnienia wątpliwości autorzy z Finlandii przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badanie populacyjne, w którym wzięła udział reprezentatywna próbka (n = 8028) 30-letnich i starszych mieszkańców tego kraju. Pierwszym etapem projektu było zastosowanie kilku niezależnych narzędzi skriningowych do zdefiniowania grupy wysokiego prawdopodobieństwa występowania zaburzeń psychotycznych i choroby dwubiegunowej typu I w dowolnym okresie życia. Następnie w wyselekcjonowanej podgrupie osób analizowano zgodność objawów z kryteriami DSM-IV.

Częstość zaburzeń psychotycznych i choroby dwubiegunowej typu I oceniono na 3.06%. Najważniejsze jednostki chorobowe wchodzące w skład wymienionych, szerszych pojęć, występowały z następującą częstością: schizofrenia – 0.87%, zaburzenia urojeniowe – 0.18%, choroba dwubiegunowa typu I – 0.24%, duża depresja z cechami psychozy – 0.35%, zaburzenia psychotyczne po lekach lub środkach odurzających – 0.42%.

Podsumowując, rzeczywista częstość wymienionych rodzajów zaburzeń jest większa od podawanej we wcześniejszych opracowaniach. Warto podkreślić, że na uzyskane wyniki niewątpliwy wpływ miało jednoczesne zastosowanie kilku narzędzi diagnostycznych, w tym inwentarzy, kwestionariuszy wypełnianych przez pacjentów, opisów badań lekarskich i danych z ogólnokrajowych rejestrów.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2007-01-17