Opłacalnośc stosowania peryndoprylu w chorobie wieńcowej

Andrew Briggs wsp – The cost-effectiveness of perindopril in reducing cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease using data from the EUROPA Study LINK: Heart 2006; online first
W Heart ukazał się artykuł A. Briggsa i współpracowników, poświęcony ocenie opłacalności (efektywności kosztów, cost-effectiveness) stosowania peryndoprylu w stabilnej chorobie wieńcowej, na podstawie danych badania EUROPA (The EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coonary Artery disease).

W EUROPA wykazano, że w okresie 4.2 lat obserwacji peryndopryl zmniejszył ryzyko względne wystąpienia głównego, złożonego punktu końcowego (zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca lub zatrzymania krążenia) o 20%. Wyniki tego eksperymentu klinicznego uzasadniają stosowanie peryndoprylu, oprócz innych zalecanych leków, u wszystkich pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Najważniejszym problemem społeczno-ekonomicznym pozostaje jednak określenie, za pomocą wskaźnika liczby lat życia skorygowanych o jego jakość (QALY – Quality-Adjusted Life-Years), czy stosowanie leku jest opłacalne. W The Heart analizę efektywności kosztów przedstawiono w odniesieniu do ryzyka wystąpienia głównego, złożonego punktu końcowego badania, podejmując jednocześnie próbę identyfikacji chorych, którzy odnieśliby największe korzyści w stosunku do poniesionych kosztów.

Stosowanie peryndoprylu związane było z większymi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej (koszt leku), przy zmniejszeniu częstości incydentów sercowo-naczyniowych. Wskaźnik QALY uzależniony był od charakterystyki pacjentów. Mediana dodatkowych kosztów w przeliczeniu na uzyskany jeden rok QALY w populacji badania EUROPA wyniosła 9700 funtów brytyjskich.

Wykazano wysoką opłacalność leku w grupie chorych z największym wyjściowym ryzykiem sercowo-naczyniowym (ryzyko 5-letnie=29%) i niższą w podgrupie niskiego ryzyka. W grupie wysokiego ryzyka koszt w przeliczeniu na rok QALY wynosił 3700 funtów brytyjskich, natomiast w grupie najniższego ryzyka (ryzyko 5-letnie=3%) 31 200 funtów. Ogółem u 97% uczestników badania EUROPA koszt QALY wyniósł < 30 000 funtów.

Prawdopodobieństwo opłacalności zależne jest oczywiście od przyjętego progu opłacalności. Jeśli płatnicy za opłacalny poziom interwencji przyjmą 20 000 – 30 000 funtów w przeliczeniu na QALY (zgodnie z wcześniejszymi decyzjami brytyjskiego National Institute for Clinical Excellence), to odsetki osób włączonych do badania EUROPA z kosztem QALY poniżej tych wartości wyniosą odpowiednio 89% i 97%.

W podsumowaniu autorzy podkreślają zatem, że ocena opłacalności stosowania peryndoprylu zależy od akceptowalnych dla danego sytemu zdrowotnego nakładów dla danych wartości QALY oraz poziomu ryzyka.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-11-02

0 replies on “Opłacalnośc stosowania peryndoprylu w chorobie wieńcowej”