Rutynowe stosowanie statyn w okresie okołooperacyjnym?

Anmol S Kapoor i wsp – Strength of evidence for perioperative use of statins to reduce cardiovascular risk: systematic review of controlled studies BMJ 2006;333:1149
Ocenia się, że każdego roku u ponad miliona pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne oraz u 10% pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych dochodzi do powikłań sercowo-naczyniowych. Sugeruje się korzystny wpływ statyn, które mogą zmniejszać chorobowość i umieralność sercowo-naczyniową w tej grupie pacjentów.

Problemowi temu poświęcono artykuł Dr S. Kapoora i współpracowników w British Medical Journal. Autorzy podjęli się łącznej oceny wyników 18 badań (2 randomizowanych, 15 kohortowych i 1 case-control), pod kątem wpływu statyn na ostre zespoły wieńcowe lub zgony w okresie okołooperacyjnym. W analizie uwzględniono dane dla ponad 800 tysięcy pacjentów.

W badaniach randomizowanych wykazano wprawdzie, że iloraz szans (OR) wystąpienia liczonych łącznie zgonów i ostrych zespołów wieńcowych (OZW) u osób otrzymujących statyny wynosił 0,26; (95% CI 0.07- 0.99 – redukcja na granicy istotności statystycznej), jednak Kapoor zwraca uwagę, że wyniki opracowano na podstawie baz danych obejmujących tylko 13 incydentów u 177 pacjentów.

Analiza danych z badań kohortowych ujawniła, że leczenie statynami zmniejszało częstość zgonów i OZW, zarówno w przypadku zwykłych zabiegów chirurgicznych (OR= 0,7) jak i zabiegów kardiochirurgicznych (OR=0,69). Istotne statystycznie różnice odnotowano jednak tylko w badaniach retrospektywnych (OR=0,69). W badaniach prospektywnych różnice stawały się nieistotne (OR=0,91, P=NS).

A zatem trzeba pamiętać, że większość danych wskazujących na korzystne działanie statyn w okresie okołooperacyjnym pochodzi z retrospektywnych badań obserwacyjnych, a wyniki badań randomizowanych nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Zdaniem Kapoora i wsp. obecnie nie ma danych uzasadniających rutynowe stosowanie statyn jako środka prewencyjnego w okresie okołooperacyjnym.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-12-02

0 replies on “Rutynowe stosowanie statyn w okresie okołooperacyjnym?”